29. Nov 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Civilno društvo Antikorupcijsko povjerenstvo

Antikorupcijsko povjerenstvo

E-mail Ispis PDF

1812-povjerenstvo-2

"Korupcija je štetna društvena pojava koja narušava temeljne društvene vrijednosti. Ona je povijesni, psihološki, sociološki, gospodarski, politički i pravni fenomen. U najširem smislu, to je svaka zlouporaba javnih ovlasti radi ostvarenja privatnih probitaka. U užem smislu, korupcija se može definirati kao čin nedopuštene razmjene između javnog dužnosnika i druge osobe u cilju ostvarivanja vlastitih probitaka. To je svaki čin kojim se, suprotno javnom interesu, nedvojbeno krše moral i pravne norme te povređuju temelji vladavine prava." ("Narodne novine", br. 75/08.).

Varaždinska županija prepoznala je ovu štetnu pojavu, te je sukladno Nacionalnom programu za suzbijanje korupcije 2006. - 2008. ("Narodne novine" broj 39/2006) te odredbi "… pojačati mjere za stvaranje posebnih, lokalnim sredinama primjerenih tijela za sprečavanje i otkrivanje korupcije" osnovala Antikorupcijsko povjerenstvo Varaždinske županije.

Kada je u pitanju suzbijanje korupcije, a kako živimo u vremenu stalnih izmjena i dopuna postojećeg zakonodavstva, postoje brojne obveze koje moramo ispuniti na nacionalnom i međunarodnom planu

Nacionalni program suzbijanja korupcije (2006.-2008.) revidiran je te je donesena Strategija suzbijanja korupcije 2008. godine. Revidiran je i Akcijski plan iz 2008. godine te je tijekom 2010. godine usvojen Revidirani Akcijski plan kojim je izražena volja u provedbi nulte stope tolerancije na korupciju u svim segmentima.

Nastavno na navedeno Županijska skupština Varaždinske županije donijela je Odluku o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br 48/09) kao savjetodavnog tijela Skupštine za praćenje i suzbijanja korupcije na razini Varaždinske županije. Cilj osnivanja Antikorupcijskog Povjerenstva je poticanje odgovornosti u vršenju javnih dužnosti, otvorenost vlasti i odlučivanja te sprečavanje korupcije.

Sukladno Odluci sastav Povjerenstva djeluje u slijedećem sastavu; po jedan predstavnik svakog od klubova vijećnika Županijske skupštine Varaždinske županije, jedan predstavnik sindikata, udruge, novinari i predstavnici javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.
Tako su Rješenjem o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva 10. ožujka 2010. godine, imenovani sljedeći članovi: Franjo Beser, predsjednik Povjerenstva, Božidar Šafran-zamjenik predsjednika; članovi: Josip Dreven, Mato Halužan, Nevenka Poljak, Vesna Kovačić, Ivica Kruhoberec i Jurica Hižak.

Županijska skupština donijela je Akcijski plan suzbijanja korupcije u Varaždinskoj županiji za razdoblje 2010.-2013. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 14/10) kojim su utvrđeni temeljni ciljevi Akcijskog plana kao i prioritetna područja u borbi protiv korupcije.
Tako je određeno da su temeljni ciljevi donošenja Akcijskog plana:

 • afirmacija nulte stope tolerancije na korupciju, odnosno reagiranje svih tijela i pojedinaca  na bilo koji oblik  pojave korupcije, bez obzira na njezin značaj i obim,
 • edukacija u svrhu prepoznavanja pojavnih oblika korupcije,
 • podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije,
 • senzibiliziranje javnosti  za problem korupcije,
 • vraćanje povjerenja građana u institucije lokalne vlasti kroz povećanje transparentnosti i odgovornosti u radu i  prema javnosti,
 • sankcioniranje  korumpiranih osoba,
 • nesmetan razvoj gospodarstva i poduzetništva,
 • stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije  na razini Županije,
 • suradnja s nadležnim tijelima i ustanovama, organizacijama civilnog društva, medijima i crkvom,
 • aktiviranje građana u  suzbijanju korupcije.
Prioritetna područja Akcijskog plana su:
 1. obnašanje javnih dužnosti
 2. sukob interesa u obnašanju javnih dužnosti
 3. kodeks ponašanja službenika  u upravnim tijelima
 4. financiranje političkih stranaka
 5. ostvarivanje prava na pristup informacijama
 6. javne nabave roba, radova i usluga
 7. korištenje proračunskih sredstava
 8. zdravstvo
 9. znanost i  prosvjeta
 10. gospodarstvo
 11. javna svijest o štetnosti korupcije
 12. ispitivanje javnog mnijenja o korupciji.

Antikorupcijsko povjerenstvo tako je imalo imenovane članove i utvrđen djelokrug rada te je moglo razrađivati zadatke utvrđene Odlukom o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Varaždinske županije.

Županijska skupština Varaždinske županije u Antikorupcijsko povjerenstvo Varaždinske županije imenuje:

Za predsjednicu:

 1. NADICU DREVEN - BUDINSKI, -   predstavnika   Kluba   vijećnika HDZ-a

Za zamjenika predsjednice:

 1. DOMAGOJA SEVERA,   predstavnika Kluba vijećnika SDP-a

Za članove:

 1. STJEPANA HUDOLETNJAKA , predstavnik Kluba vijećnika HNS-
 2. STJEPAN HRENA – predstavnika Kluba vijećnika HSS-a
 3. NIKOLU ŠOPARA-  vijećnika  i  predstavnik  Hrasta – Stranke za bolju Hrvatsku
 4. BORISA RAVIĆA – predstavnika  Hrvatskih laburista – Stranke rada
 5. NEVENKU POLJAK,  predstavnicu   Saveza  samostalnih sindikata
 6. SANJU KERETIĆ, predstavnicu Udruge za zaštitu  prava potrošača „Varaždinski potrošač" Varaždin
 7. IVICU KRUHOBERCA, predstavnika  Hrvatskog novinarskog  društva – Županijskog vijeća Varaždin.