29. Nov 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Civilno društvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

E-mail Ispis PDF

Osnovni podaci o Povjerenstvu i njegovim zadaćama

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata osnovano je Odlukom Županijske skupštine Varaždinske županije 20. listopada 2005. godine (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 27/05), temeljem odredbe članka 43. stavka 1. Zakona o zaštiti prava pacijenata (Narodne novine br. 169/04).

Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Varaždinskoj županiji (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 6/11 i 2/12) promijenjen je sastav Povjerenstva.

Članovi Povjerenstva su:

 1. Tamara Ljubić, stručna prvostupnica predškolskog odgoja, predsjednica,
 2. Ljiljana Novak, dipl.iur., umirovljenica, zamjenica predsjednice,
 3. Tanja Obelić Babok, dr.med.,
 4. Vjekoslava Vrbanec, umirovljenica,
 5. Marta Dretar, dipl.medicinska sestra,
 6. Jadranka Golub, viša medicinska sestra,
 7. Štefanija Jakopanec, viša medicinska sestra.

Sjedište Povjerenstva

Povjerenstvo djeluje pri Upravnom odjelu za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Varaždinske županije, Franjevački trg 7 (županijska palača), tel: 390 515, 390 532, fax: 210 343, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Cilj osnivanja Povjerenstva je ostvarivanje i promicanje prava pacijenata na području Varaždinske županije.

Poslovi i zadaće Povjerenstva određene su Zakonom i Odlukom o osnivanju:

 • prati primjenu propisa na području Županije koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata,
 • prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Županije,
 • predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Županije,
 • bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata,
 • podnosi Županijskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu,
 • obavještava javnost o povredama prava pacijenata,
 • obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata Odlukom o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Varaždinskoj županiji.

Koje mjere poduzima Povjerenstvo

U obavljanju poslova iz svog djelokruga Povjerenstvo je ovlašteno:

 • upozoravati,
 • predlagati ,
 • davati preporuke.

Postupak u rješavanju pritužbi pacijenata

U ostvarivanju prava pacijenata, prvenstveno u smislu njihove zaštite, Povjerenstvo postupa po ovlaštenjima i nadležnostima određenim Zakonom, na način da pacijent koji smatra da mu je povrijeđeno pravo utvrđeno Zakonom, ima pravo usmeno ili pismenim putem izjaviti pritužbu ravnatelju zdravstvene ustanove, upravi ili osobi ovlaštenoj za vođenje poslova trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, odnosno privatnom zdravstvenom radniku.

Ako ravnatelj zdravstvene ustanove, uprava ili osoba ovlaštena za vođenje poslova trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, odnosno privatni zdravstveni radnik ne obavijesti pacijenta u roku od osam dana od dana izjavljene pritužbe o mjerama poduzetim povodom pritužbe ili ako nije zadovoljan poduzetim mjerama, pacijent ima pravo podnijeti pritužbu Povjerenstvu.

Povjerenstvo će o poduzetim aktivnostima povodom pritužbe pacijenta obavijestiti najkasnije u roku od 15 dana.

Promicanje prava pacijenata

U promicanju prava pacijenata Povjerenstvo postupa sukladno svojem planu djelovanja kojim se daje prednost :

 • edukaciji članova Povjerenstva o propisima iz zdravstvene zaštite, posebno u dijelu zaštite prava pacijenata,
 • zauzimanja stavova o pojedinim pitanjima iz zakonske regulative i organizacije zdravstvene zaštite,
 • predlaganje mjera za poboljšanje zaštite prava pacijenata,
 • unaprjeđenje rada s pritužbama pacijenata (edukacija članova o postupanju po pritužbama pacijenata, edukacija građana o njihovim pravima kao pacijentima kroz tribine, predavanja, komunikacije putem web stranica, otvorene telefone i sl.),
 • suradnja sa Savjetom za zdravlje Varaždinske županije, zdravstvenim ustanovama, Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Hrvatskom udrugom za promicanje prava pacijenata i drugim tijelima,
 • obilježavanju dana o pravima pacijenata i drugim prigodnim danima iz ovog područja.