06. Feb 2023.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Djelokrug rada

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

E-mail Ispis PDF

Djelokrug rada

 • provodi upravni postupak u prvom stupnju izdavanjem akata provođenja dokumenata prostornog uređenja: lokacijskih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrda o usklađenosti parcelacijskih elaborata s dokumentima prostornog uređenja, u skladu sa zakonom,
 • provodi upravni postupak u prvom stupnju izdavanjem dokumenata u postupku gradnje: rješenja o uvjetima građenja, potvrda na projekte, uporabnih dozvola, dozvola za uklanjanje objekata, rješenja i potvrda o izvedenom stanju građevina, uvjerenja za uporabu građevina i uvjerenja o starosti građevina, u skladu sa zakonom,
 • potvrđuje elaborate posebnih dijelova građevine, u skladu sa zakonom,
 • vodi evidenciju prijave početka radova, prijave nastavka radova kao i druge evidencije i izvješća propisanih zakonom i posebnim propisima,
 • nositelj je izrade dokumenata prostornog uređenja županijske razine, u skladu sa zakonom, izrađuje akte i provodi propisane postupke, sukladno zakonu i odlukama nadležnih tijela,
 • izrađuje prijedloge za davanje suglasnosti na prostorne planove lokalne razine, u skladu sa zakonom,
 • prati i dostavlja podatke iz područja prostornog uređenja i gradnje nadležnom ministarstvu i županijskoj javnoj ustanovi za prostorno uređenje,
 • izrađuje odluke, izvješća, planove i druge dokumente iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode te zaštite zraka te gospodarenja otpadom,
 • prati stanje okoliša, provodi postupke procjene utjecaja na okoliš pojedinih zahvata i postupke procjena utjecaja na okoliš planova i programa,
 • vodi registar onečišćavanja okoliša, osigurava podatke i izvješća za informacijski sustav zaštite okoliša Republike Hrvatske, osigurava dostupnost podataka iz djelokruga zaštite okoliša,
 • izdaje dozvole za gospodarenje otpadom te priprema i predlaže sve druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša,
 • provodi prethodnu i glavnu ocjenu za područje ekološke mreže, utvrđuje posebne uvjete zaštite prirode te izdaje rješenja o dopuštenju zahvata u zaštićenom dijelu prirode,
 • koordinira izradu programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka, uspostavu lokalne mreže za praćenje kakvoće zraka i druge akte,
 • prati stanje i analizira izvješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz nadležnosti Upravnog odjela, čija osnivačka prava, udjele odnosno dionice ima Županija,
 • razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete,
 • surađuje s udrugama, drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u područjima iz djelokruga Upravnog odjela,
 • rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,
 • obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama,
 • razmatra predstavke i pritužbe građana,
 • prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela,
 • pruža savjetodavnu pomoć gradovima i općinama, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Upravni odjel, u sjedištu u Varaždinu, za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz područja zaštite okoliša, mjesno je nadležan za područje cijele Varaždinske županije.
Upravni odjel, za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva, mjesno je nadležan kako slijedi:

1. u sjedištu u Varaždinu

 • za područja slijedećih općina: Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica,

2. u ispostavama:

 • sa sjedištem u Ivancu, za područje gradova: Ivanec i Lepoglava, te općina: Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec,
 • sa sjedištem u Novom Marofu, za područje gradova: Novi Marof i Varaždinske Toplice te općina: Breznica, Breznički Hum, Ljubešćica i Visoko,
 • sa sjedištem u Ludbregu, za područje Grada Ludbrega i općina: Martijanec, Mali Bukovec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec.