09. Aug 2020.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Informacije o izborima

Informacije o izborima

E-mail Ispis PDF

TEMELJ ZA RASPISIVANJE IZBORA

Temelj za raspisivanje izbora za članove Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske u EU parlament je Ugovor o pristupanju RH Europskoj uniji. Njime je, uz ostalo, određeno da Hrvatska, prije datuma pristupanja održi neposredne opće ad hoc izbore za Europski parlament. Mandat zastupnicima traje do kraja mandatnog razdoblja Europskog parlamenta za razdoblje 2009.- 2014.

Izbore je svojom odlukom  raspisao Predsjednik RH, kojom je objavio da se bira 12 članova EU parlamenta.

NAČIN IZBORA

Članovi u Europski parlament biraju se na neposrednim izborima, na temelju općeg, slobodnog i jednakog biračkog prava, tajnim glasovanjem. Mandat zastupnicima traje 5 godina a počinje otvaranjem prvog zasjedanja Europskog parlamenta nakon provedenih izbora. Mandat se može produljiti ili skratiti sukladno odluci Vijeća Europske unije o određivanju novog izbornog razdoblja.

Redovni izbori održavaju se tijekom posljednje godine petogodišnjeg mandata EU parlamenta u izborom roku kojeg odredi Vijeće Europske unije.

Članove Europskog parlamenta biraju:

 • hrvatski državljani
 • državljani druge države članice EU koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u RH, prema Zakonu o strancima, ako nadležnom tijelu koji vodi popis birača podnesu zahtjev za upis u popis birača najkasnije 30 dana prije izbora.  Uz zahtjev strani državljanin prilaže i izjavu u kojoj navodi državljanstvo, adresu u RH, izjavu da će ostvarivati pravo glasa samo u RH i izjavu da nije lišen prava glasovanja u državi članici EU čiji je državljanin.

Tko može biti biran za člana?

Za člana može biti biran:

 • hrvatski državljanin koji ima biračko pravo
 • državljani druge države članice EU koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u RH, prema Zakonu o strancima, ako ostvaraju uvjete propisane tim  Zakonom i da nisu, prema našim propisima i propisima svoje zemlje, lišeni prava na kandidiranje

POSTUPAK KANDIDIRANJA

Pravo predlaganja članova imaju

1. Političke stranke koje su na dan objave odluke o raspisivanju izbora (4. ožujka 2013.) registrirane u RH. Kandidacijsku listu može predložiti samostalno jedna politička, dvije ili više njih.

Kandidacijska lista se predlaže na obrascu OEP-1.

 2. Birači, na temelju pravovaljano prikupljenih 5.000 potpisa.

Kandidacijska lista s potpisima birača predlaže se na obrascu OEP-2.

Za oba prijedloga potrebno je priložiti očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature na obrascu OEP-3.

Svi obrasci mogu se nabaviti u trgovinama Narodnih novina od 5. ožujka, od kad su i dostupni na i na internetskoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

Naziv liste i sadržaj prijedloga

U prijedlogu kandidacijske liste obavezno se navodi naziv liste, odnosno puni naziv političke stranke, odnosno političkih stranaka koje predlaže listu.

Kandidacijska lista koju je predložila skupina birača naziva se „kandidacijska lista grupe birača" koja je označena imenom i prezimenom nositelja liste, koji je prvi kandidat na listi.

Kandidat se može biti samo na jednog listi.

Kandidati su poredani od 1-12 a redoslijed utvrđuje predlagatelj.

Lista sa više kandidata je pravovaljana, smatrajući je pravovaljanom sa prvih 12 kandidata, dok lista s manjim brojem kandidata nije pravovaljana.

U prijedlogu lista za svakog kandidata obavezno se navodi: ime i prezime, OIB, dan, mjesec i godina rođenja, adresa prijavljenog prebivališta te spol.

Uz prijedlog se prilaže i Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature, koje ne mora biti ovjereno.
Kandidati  i političke stranke mogu odustati od liste u zakonom predviđenim rokovima.

Predaja prijedloga kandidacijskih lista

Kandidacijske liste trebaju stići u Državno izborno povjerenstvo  (DIP) najkasnije u roku od 14 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno najkasnije do 18. ožujka 2013.

DIP će u roku od 48 sati od isteka roka za predaju lista prihvatiti i u svim dnevnim novinama u RH i na Hrvatskoj radio-televiziji objaviti zbirnu listu svih pravovaljano predloženih lista, te imenima i prezimenima svih kandidata. U istom roku će ih dostaviti i sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništva RH, radi njihove objave u inozemstvu, najkasnije do 20. ožujka 2013.

BIRAČKA MJESTA
Izbori se provode na biračkim mjestima na području RH, koje utvrđuje Županijsko izborno povjerenstvo, na prijedlog općinskih i gradskih izbornih povjerenstava, najkasnije 10 dana prije izbora i u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništva RH. Za birače koji neće glasati na biračkim mjestima u RH, biračka mjesta moraju se utvrditi najkasnije 20 dana prije izbora, a odredit će ih ministri nadležnih ministarstava.

Gdje će pojedini birači glasovati?

 1. Birači s prebivalištem u RH glasaju na biračkim mjestima prema njihovom prebivalištu
 2. Birači druge države članice EU glasaju na biračkim mjestima na području RH prema njihovom prebivalištu ili privremenom boravku
 3. Birači koji se zateknu na dan izbora u Oružanim snagama RH, birači koji se nalaze u mirovnim operacijama i misijama, birači koji se kao članovi posade pomorskih i  riječnih brodova pod hrvatskom zastavom zateknu izvan granice, birači lišeni slobode, glasuju prema posebno određenim biračkim mjestima koja određuju nadležna ministarstva.
 4. Birači koji imaju prebivalište u RH, a na dan izbora se zateknu izvan granica, glasuju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima RH ali se moraju prethodno registrirati ili imati potvrdu za te namjere
 5. Birači koji nemaju prebivalište u RH glasuju u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništvima RH

GLASAČKI LISTIĆ

 Glasački listić sadrži:

 • naputak o načinu glasovanja
 • redne brojeve i nazive lista po redoslijedu iz zbirne liste kandidata, a na svakoj listi i redne brojeve i imena i prezimena kandidata
 • serijski broj

Glasuje se tako da se zaokruži redni broj ispred liste. Novost je da birač, ako želi može dati preferirani glas pojedinom kandidatu, te u tom slučaju zaokružuje redni broj ispred imena i prezimena kandidata.

Glasački listić je nevažeći u slučaju

 • da je neispunjen
 • popunjen na taj način da se ne može sa sigurnošću utvrditi volja birača i okolnosti za koju je listu glasač glasao
 • glasački listić na kojem je birač glasao za dvije ili više lista
 • glasački listić na kojem je birač glasovao za kandidate s različitih lista, a nije zaokružio jednu od lista

Glasački listić je važeći ukoliko birač samo zaokruži redni broj ispred naziva liste, a nije dao preferirani glas kandidatu.

Kombinacija važećih glasova za liste i za kandidate, u odnosu na preferirane glasove

Ukoliko birač zaokruži redni broj za jednu listu a dao je preferirani glas kandidatu s druge liste, u odnosu na glas za listu glasački listić je važeći, dok se preferirani glas kandidata neće uvažiti.

Ukoliko je birač do preferirani glas  za dva ili više kandidata na istoj listi, glasački listić je važeći u odnosu na glas za listu, bez obzira da li je redni broj ispred te liste zaokružen ili ne, dok se preferirani glasovi za kandidate neće uvažiti.

Ukoliko je birač dao preferirani glas kandidatu s određene liste, a nije zaokružio redni broj ispred te liste, glasački listić je važeći kako u odnosu na glas za listu, tako i u odnosu na preferirani glas kandidata s te liste.
Ukoliko je birač dao preferirani glas s kandidate s različitih lista i zaokružio je redni broj ispred jedne od tih lista, glasački listić je važeći u odnosu na glas za listu, kao i za preferirani glas s te liste, ukoliko je toj listi dao samo jedan preferirani glas.

ZADACI ŽIP-a

Na prijedlog gradskih i općinskih izbornih povjerenstava ŽIP će odrediti i objaviti biračka mjesta, najkasnije 10 dana prije izbora, dakle najkasnije do 3. Travnja 2013.

Bračka mjesta u inozemstvu određuje DIP, najkasnije 10 dana prije izbora.

Ministar nadležan za pomorstvo, za pravosuđe, za poslove socijalne skrbi i vanjske poslove odredit će biračka mjesta za pojedine birače za svoj resor najkasnije 20 dana prije izbora, odnosno najkasnije do 24. ožujka.

ŽIP imenuje biračke odbore, najkasnije 15 dana prije izbora, tj. najkasnije do 29. ožujka.

Birački odbori imenuju se na prijedlog gradskih i općinskih izbornih povjerenstava.
Birački odbori čine predsjednik i četiri člana te njihovi zamjenici.
Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi političkih stranaka, a poželjno je da budu pravne struke.

Po dva člana i zamjenike određuje većinska politička stranka a po dva člana i zamjenike oporbene političke stranke, sukladno stranačkom sastavu tekućeg saziva Hrvatskog sabora.
Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih obora i dostaviti njihova imena gradskim i općinskim izbornim povjerenstvima najkasnije 18 dana prije održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno ne dostave njihova imena i prezimena u zadanom roku, gradska i općinska izborna povjerenstva će ih samostalno odrediti.

Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u biračke odbore, njihov raspored odredit će gradsko, odnosno općinsko izborno povjerenstvo ždrijebom, tako da predstavnike stranaka rasporedi da pojedina stranka bude zastupljena u najvećem mogućem broju biračkih odbora, obzirom na ukupni broj svojih predstavnika.

Ostali zadaci ŽIP-a: briga za zakonitu provedbu izbora na biračkim mjestima na svom području, prema obaveznim uputama Državnom izbornog povjerenstva (DIP) obavljanje sve tehničke pripreme za obavljanje izbora na svom području, prikupljanje i zbrajanje rezultata glasovanja na biračkim mjestima na svom području od općinskih i gradskih izbornih povjerenstava i dostavljanje istih DIP-u , obavljanje drugih poslova određenih Zakonom