26. Feb 2020.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Novosti Informacije

Informacije

OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Prehrambena industrija Vindija d.d. operatera Vindija d.d

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 137. Zakona o zaštiti okoliša (''Narodne novine'' broj 110/07), članka 277. Zakona o zaštiti okoliša (''Narodne novine'' broj 80/13), članka 14. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (''Narodne novine'' broj 114/08), članka 14. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (''Narodne novine'' br. 64/08 i 67/09), članka 16.-21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (''Narodne novine'', br. 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I 351-03/12-02/183, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-22, od 30.04.2014. godine), Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije daje

O B A V I J E S T
o provođenju javne rasprave
u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
za postojeće postrojenje Prehrambena industrija Vindija d.d.
operatera Vindija d.d., Međimurska 6, Varaždin

I

Upućuje se Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša s Tehničko-tehnološkim rješenjem za postojeće postrojenje Prehrambena industrija Vindija d.d. operatera Vindija d.d. Varaždin na javnu raspravu. U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

II

Javni uvid provest će se izlaganjem jednog primjerka Zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje s Tehničko-tehnološkim rješenjem te tri primjerka sažetka Zahtjeva u trajanju od 30 dana i to od 26.05.2014. do 26.06.2014. Javni uvid provest će se u prostorijama Varaždinske županije, Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša, soba 202, Franjevački trg 7, radnim danom od 8 do 15 sati. Sažetak Zahtjeva bit će objavljen na internetskim stranicama Varaždinske županije, Grada Varaždina i Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Tijekom javnog uvida javnost i zainteresirana javnost ima pravo izvršiti uvid u dokumentaciju predmeta javne rasprave te upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz dokumentaciju Zahtjeva, zaključno s 26.06.2014.

III

Javno izlaganje održat će se 06.06.2014. (petak) u 11 sati u prostorijama Varaždinske županije, Franjevački trg 7 u Skupštinskoj dvorani. Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici operatera tvrtke Vindija d.d. i predstavnici ovlaštenika, tvrtke Eko-Monitoring d.o.o. iz Varaždina.

Tijekom javnog izlaganja nazočna javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o predloženim rješenjima na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici investitora i predstavnici ovlaštenika. Primjedbe i prijedloge javnost može dati i usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

IV

Javnost i zainteresirana javnost može također dostaviti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijelu koje provodi javnu raspravu - Varaždinskoj županiji, Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, zaključno s 26.06.2014. U slučaju da prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 351-03/14-01/11
URBROJ: 2186/1-05/3-14-3
Varaždin, 14.05.2014.

Prilozi:

POZIV za prijavu programa udruga od interesa za Varaždinsku županiju za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2014. godinu

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 402-01/13-01/69
URBROJ: 2186/1-02/1-13-1
Varaždin, 13. veljače 2014.

Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o financijskoj potpori udrugama od interesa za Varaždinsku županiju ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 27/05 i 36/09), Pravilnika o kriterijima prioriteta za ostvarivanje prava na financijsku potporu programa udruga od interesa za Varaždinsku županiju ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 42/09) i članka 50. točka 2. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 15/09, 27/09, 48/09, 36/10, 13/13 i 46/13-pročišćeni tekst), župan Varaždinske županije

 r a s p i s u j e

 

POZIV
za prijavu programa udruga  od interesa za Varaždinsku županiju za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2014. godinu

 

1. UVJETI PRIJAVE

Sukladno članku 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financijskoj potpori udrugama od interesa za Varaždinsku županiju (u daljnjem tekstu: Odluka), pravo prijave programa po ovom pozivu imaju udruge čija je djelatnost od interesa za Varaždinsku županiju:

 1. udruge čijim se programom promiče ostvarivanje najviših vrednota ustavnog poretka: sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav,
 2. udruge koje provode programe na razini Županije iz područja socijalne skrbi, zdravstva, odgoja  i obrazovanja, mobilnosti mladih i poticanja aktivnog sudjelovanja mladeži u društvu, te očuvanja kulturne baštine,
 3. udruge koje promiču razvoj civilnog društva, vjersku i političku toleranciju, poštivanje etičkih načela u javnoj službi i medijima, ravnopravnost spolova i dobnih skupina, načela tržišnog gospodarstva i socijalnog poduzetništva, suzbijanje monopolističkog  položaja i zaštitu potrošača,
 4. udruge koje promoviraju vrijednosti lokalne zajednice kroz upoznavanje, njegu i zaštitu prirodnih i kulturnih dobara, izvornih običaja, podizanje ekološke svijesti građana, osobito mladih.

 2. KRITERIJI RAZVRSTAVANJA PROGRAMA - PROJEKATA :

 1. brojnost pripadnika ciljanih skupina uključenih u provođenje programa,
 2. broj članova uključenih u provođenje programa, 
 3. brojnost korisnika rezultata provođenja programa,
 4. multipliciranje učinaka uloženih sredstava vlastitim dobrovoljnim aktivnostima,
 5. financijska potpora programu od strane drugih udruga, zajednica ili institucija,
 6. suradnja s drugim institucijama u provođenju programa, 
 7. inovativnost programa, primjena novih tehnologija, ekonomičnost i dugoročnost  programa - projekta,
 8. promicanje Županije na razini Države,
 9. promicanje Županije na međunarodnoj razini,
 10. realnost programa u smislu mogućnosti provođenja,
 11. ukupna dosadašnja aktivnost udruge - nositelja programa.

 Kao poseban dodatni kriterij Povjerenstvo će uzeti u obzir preporuke, mišljenja i ocjene projekta - programa date od strane stručnih organizacija ili institucija iz područja djelatnosti na koje se program - projekt odnosi.

 3. PROGRAMI KOJI NE MOGU OSTVARITI FINANCIJSKU POTPORU  IZ PRORAČUNA:

 1. znanstveno-istraživački projekti,
 2. projekti s religioznom svrhom,
 3. aktivnosti za koje je odgovorna država, kao što je formalno obrazovanje, osnovna zdravstvena skrb i sl.,
 4. projekti velikih razmjera za koja su potrebna znatna financijska sredstva ili se baziraju isključivo na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata ili kupnji opreme,
 5. projekti-programi koji su prijavljeni od udruge ovisne o bilo kojoj političkoj struji ili stranci čime bi se moglo utjecati na neovisnost i održivost programa - projekta,
 6. programi koji se odnose na jednokratne manifestacije npr. konferencije, okrugli stolovi, seminari, proslave, izleti i hodočašća i sl. osim u slučajevima kada su navedene aktivnosti dio trajnijeg i sveobuhvatnijeg programa,
 7. projekti-programi koji imaju izravnu tržišno-profitnu orijentaciju,
 8. projekti-programi koji se odnose na troškove financiranja prostora (zakup, tekućih izdataka, troškove proizašle iz ugovora o radu ili ugovora o djelu),
 9. projekti-programi čiji sadržaj i ciljevi nisu sukladni propisima za njihovo područje djelatnosti.

 4. ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA koji će se kandidirati za financijsku potporu provesti će se u skladu s Pravilnikom o kriterijima prioriteta za ostvarivanje prava na financijsku potporu programa udruga od interesa za Varaždinsku županiju s time da prioritet imaju programi udruga organiziranih u  županijske oblike organiziranja (saveze, zajednice i sl.).

 5. NAČIN PRIJAVE

Sve zainteresirane udruge moraju svoje programe-projekte za financijsku potporu iz sredstava Županijskog proračuna za 2014. godinu prijaviti na PRIJAVNICAMA, koje se mogu preuzeti na web stranici Varaždinske županije ili osobno u službenim prostorijama Varaždinske županije, zavisno od područja djelovanja udruge.

 1. Udruge koje promiču razvoj civilnog društva; vjersku i političku toleranciju; ravnopravnost spolova i dobnih skupina; poštivanje etičkih načela u javnoj službi i medijima; mobilnost mladih i poticanje aktivnog sudjelovanja mladeži u društvu koriste prijavnicu 01 koju mogu osobno preuzeti u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, prizemlje, soba br. 02, Franjevački trg 7, Varaždin.
 2. Udruge koje provode programe iz područja očuvanja prirode i zaštite okoliša koriste prijavnicu 02 koju mogu osobno preuzeti u Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša, II kat, soba 202., Franjevački trg 7, Varaždin
 3. Udruge koje provode programe zdravstvene zaštite i socijalne skrbi koriste prijavnicu 3 koju osobno mogu preuzeti u Upravnom odjelu za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, prizemlje, soba 018., Franjevački trg 7, Varaždin
 4. Udruge koje provode programe iz područja zaštite i spašavanja, tržišnog gospodarstva, socijalnog poduzetništva, suzbijanja monopolističkog položaja i zaštite potrošača koriste prijavnicu 04 koju mogu osobno preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije, I. kat, soba 106, Franjevački trg 7.
 5. Udruge koje provode programe kulture i očuvanja kulturne baštine koriste prijavnicu 05 koju mogu osobno preuzeti u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i sport, II. kat, soba br. 210, Franjevački trg 7., Varaždin

Popunjene prijavnice treba poslati na adresu: Varaždinska županija, Franjevački trg 7., Varaždin, s naznakom: Povjerenstvo Varaždinske županije za udruge.

6. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Krajnji rok za podnošenje prijava programa udruga za financijsku potporu iz sredstava Županijskog proračuna za 2014. godinu je 3. ožujka 2014. godine.
Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način podnesene prijave protivno uvjetima iz ovog Poziva, neće se razmatrati.


 
         Ž U P A N
 Predrag Štromar

 

 

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje za intenzivan uzgoj peradioperatera Obrt Petrinjak, Horvatsko bb, 42244 Klenovnik

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 137. Zakona o zaštiti okoliša (''Narodne novine'' broj 110/07), članka 277. Zakona o zaštiti okoliša (''Narodne novine'' broj 80/13), članka 14. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (''Narodne novine'' broj 114/08), članka 14. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (''Narodne novine'' br. 64/08 i 67/09), članka 16.-21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (''Narodne novine'', br. 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I 351-03/13-02/49, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-10, od 24.12.2013. godine), Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije daje

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave
u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
za postojeće postrojenje za intenzivan uzgoj peradi
operatera Obrt Petrinjak, Horvatsko bb, 42244 Klenovnik

I

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je 24.12.2013. godine Odluku o upućivanju Zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša s Tehničko-tehnološkim rješenjem za postojeće postrojenje za intenzivan uzgoj peradi operatera Obrt Petrinjak na javnu raspravu. U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

II

Javni uvid provest će se izlaganjem jednog primjerka Zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje za intenzivan uzgoj peradi i Tehničko-tehnološkog rješenja te tri primjerka sažetka Zahtjeva u trajanju od 30 dana i to od  23.01.2014. do 24.02.2014. Javni  uvid  provest će se  u  prostorijama Grada Ivanca, Trg hrvatskih Ivanovaca 9b, Ivanec, u Gradskoj vijećnici, radnim danom od 8 do 15 sati. Sažetak Zahtjeva bit će objavljen na internetskim stranicama Varaždinske županije, Grada Ivanca i  Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
Tijekom javnog uvida javnost i zainteresirana javnost ima pravo izvršiti uvid u dokumentaciju predmeta javne rasprave te upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz dokumentaciju Zahtjeva, zaključno s 24.02.2014.

III

Javno izlaganje održat će se 10.02.2014. (ponedjeljak) u 11 sati u Gradskoj vijećnici Grada Ivanca, Trg hrvatskih Ivanovaca 9b, Ivanec. Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici operatera Obrt Petrinjak i predstavnici ovlaštenika, tvrtke EcoMission d.o.o. iz Varaždina.
Tijekom javnog izlaganja nazočna javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o predloženim rješenjima na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici investitora i predstavnici ovlaštenika. Primjedbe i prijedloge javnost može dati i usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

IV

Javnost i zainteresirana javnost može također dostaviti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijelu koje provodi javnu raspravu - Varaždinskoj županiji, Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, zaključno s 24.02.2014. U slučaju da prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.


KLASA: 351-03/14-01/1
URBROJ: 2186/1-05/3-14-3
Varaždin, 10.01.2014.

Sažetak Informacije možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat ''Tehničko i gospodarsko održavanje na rijeci Bednji uz autocestu Zagreb-Goričan''

E-mail Ispis PDF

R E P U B L I K A     H R V A T S K A
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU
I ZAŠTITU OKOLIŠA


KLASA: UP/I-351-01/13-01/1
URBROJ: 2186/1-05/3-13-29
Varaždin, 13.12.2013.


IZVJEŠĆE O PROVEDENOM  POSTUPKU GLAVNE OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU ZA ZAHVAT
''TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE NA RIJECI BEDNJI UZ AUTOCESTU ZAGREB GORIČAN''


Sukladno

 • članku 44. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode (''Narodne novine'' broj 80/13),
 • člancima 21. i 27. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (''Narodne novine'' broj 118/09) i
 • članku 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (''Narodne novine'' broj 64/08),

Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša izvješćuje javnost o ishodu ovog postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat ''Tehničko i gospodarsko održavanje na rijeci Bednji od rkm 38+317 do rkm 50+595 uz autocestu Zagreb-Goričan'' po zahtjevu tvrtke Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin objavom

 • Izvješća o provedenom javnom uvidu i
 • Rješenja o dopuštenju zahvata

na internetskim stranicama Varaždinske županije.


Prilozi:
1. Izvješće o provedenom javnom uvidu
2. Rješenje o dopuštenju izvođenja zahvata

Viši stručni suradnik
Natalija Ježek Zenkel, dipl.ing.

Obavijest o provođenju javnog uvida u postupku Glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Tehničko i gospodarsko održavanje na rijeci Bednji uz AC Zagreb-Goričan" na području Grada Novog Marofa, Grada Varaždinskih Toplica i Općine Ljubešćica, nosi

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 23. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (''Narodne novine'' br. 118/09) Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije daje

O B A V I J E S T
provođenju javnog uvida u postupku Glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu
za zahvat ''Tehničko i gospodarsko održavanje na rijeci Bednji uz AC Zagreb-Goričan'' na području Grada Novog Marofa, Grada Varaždinskih Toplica i Općine Ljubešćica, nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Muru i Gornju Dravu

I

Upućuje se Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat ''Tehničko i gospodarsko održavanje na rijeci Bednji uz AC Zagreb-Goričan'' (izrađivač OIKON d.o.o. Zagreb, travanj 2013.; nadalje: Studija) na javni uvid. U sklopu javnog uvida održat će se i javno izlaganje.

II

Javni uvid provest će se izlaganjem jednog primjerka cjelovite Studije u trajanju od 08.11.2013. do 22.11.2013. u prostorijama Varaždinske županije, Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša, 2. kat, soba 202, radnim danom od 8 do 14 sati. Sažetak Studije bit će objavljen na internetskim stranicama Varaždinske županije, Grada Novog Marofa, Grada Varaždinskih Toplica i Općine Ljubešćica.
Tijekom javnog uvida javnost i zainteresirana javnost ima pravo izvršiti uvid u Studiju te upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz dokumentaciju Studije, zaključno s 22.11.2013.

III

Javno izlaganje održat će se 20.11.2013. (srijeda) u 10 sati u prostorijama Hrvatskih voda, VGO za Muru i Gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin. Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici tvrtke Hrvatskih voda, VGO za Muru i Gornju Dravu kao investitora i predstavnici tvrtke OIKON d.o.o. iz Zagreba kao izrađivača Studije.
Tijekom javnog izlaganja nazočna javnost i zainteresirana javnost može dati prijedloge i primjedbe te postavljati pitanja na koja odgovaraju predstavnici investitora i izrađivača Studije.

IV

Javnost i zainteresirana javnost može također dostaviti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijelu koje provodi javnu raspravu - Varaždinskoj županiji, Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, zaključno s 22.11.2013. U slučaju da prijedlozi i primjedbe nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnom uvidu.

KLASA: UP/I-351-01/13-01/1
URBROJ: 2186/1-05/3-13-17
Varaždin, 28.10.2013.

Prilog:

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA: Za radno mjesto – viši stručni suradnik za javnu nabavu

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu natječaja
Varaždin,19. rujna 2013.g.

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11), pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu raspisala je javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 119 za

1. Radno mjesto – viši stručni suradnik za javnu nabavu -1  izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

1.OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA JAVNU NABAVU

 Zadatak 1:                    40%

 • sudjeluje u postupcima javne nabave robe, usluga i radova za potrebe Županije i ustanova i pravnih osoba u njenom vlasništvu – središnja nabava – i to:
 • izrađuje dokumentaciju te sve akte propisane propisima o javnoj nabavi
 • daje pojašnjenja na dokumentaciju u postupku nabave
 • sudjeluje u otvaranju ponuda, izrađuje zapisnike te vodi brigu o poštivanju zakonskih rokova
 • sudjeluje u pripremi očitovanja u žalbenim postupcima
 • sudjeluje u postupcima javne nabave za ustanove u vlasništvu Županije čiji izvor financiranja je osiguran iz decentraliziranih sredstava
 • sudjeluje u izradi izvješća za potrebe nadležnih tijela - sudjeluje u postupcima bagatelne nabave za potrebe Županije,

Zadatak 2:                     30%

 • sudjeluje u uvođenju i razvoju procesa nabave u integriranom informacijskom sustavu te pruža informatičku podršku u korištenju istog kod planiranja i provođenja postupaka nabave upravnim odjelima i proračunskim korisnicima
 • vodi i ažurira jedinstveni registar svih ugovora Županije te brine o potpunosti dokumentacije
 • zadužen je za suradnju s upravnim tijelima kod godišnje kontrole realizacije svih ugovora
 • pruža informatičku podršku u izradi procedura i radnih uputa u sklopu Sustava upravljanja kvalitetom
 • pruža potrebnu informatičku podršku Odjelu u dnevnim zadacima,

Zadatak 3:                     15%

 • sudjeluje u izradi plana nabave Županije, njegovih izmjena i dopuna te vodi brigu o pravovremenoj objavi istih
 • sudjeluje u izradi Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te vodi brigu o pravovremenoj objavi istih
 • kontrolira i sudjeluje u izradi terminskog plana nabave,

Zadatak 4:                     15%

 • sudjeluje u analizi učinaka provedenih postupaka javne nabave obzirom na svrsishodnost i kvalitetu te financijske rezultate
 • izrađuje i sudjeluje u izradi nacrta općih i pojedinačnih akata iz područja javne nabave
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika, župana i zamjenika župana, sukladno propisima te općim i pojedinačnim aktima županijskih tijela,

Podaci o plaći

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,56 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.600,00 kuna bruto. Dodatak na radni staž izračunava se tako da se umnožak osnovice i  koeficijenta radnog mjesta pomnoži sa 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

TESTIRANJE KANDIDATA

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Provjera znanja i sposobnosti  bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima

 1. Pitanja kojim se testira provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj temelje se na sljedećim propisima:
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 19/13- pročišćeni tekst)
 3. Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13)
 4. Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)("Narodne novine" broj 6/12) 
 5. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama  ("Narodne novine" broj 10/12)   5. Uredba o objavama javne nabave ("Narodne novine" broj 10/12)    
 6. Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12)

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za pismenu provjeru znanja. Navedena pismena provjera traje 30 minuta. Nakon pismene provjere slijedi praktična provjera poznavanja Microsoft office paketa. Praktična provjera traje 30 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija:
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pisanog testiranja,  intervjua i praktične  provjere poznavanja Microsoft office paketa.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje. Kandidati koji su pristupili  testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo  utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici te na oglasnoj ploči Varaždinske županije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere. Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po primitku rješenja o prijmu.

                                                                                        VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Informacija o zahtjevu tvrtke Varkom d.d. za provođenje postupka glavne ocjene prihvatljivosti zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže za zahvat ''Dogradnja sustava odvodnje naselja Trnovec i Zbelava''

E-mail Ispis PDF

R E P U B L I K A H R V A T S K A
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU
I ZAŠTITU OKOLIŠA
KLASA: UP/I-351-01/13-01/13
URBROJ: 2186/1-05/3-13-5
Varaždin, 02.09.2013.

Na temelju članaka 21. i 22. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (''Narodne novine'' broj 118/09) i članka 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (''Narodne novine'' broj 64/08) Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije objavljuje

I N F O R M A C I J U
O ZAHTJEVU TVRTKE VARKOM d.d. ZA PROVOĐENJE POSTUPKA GLAVNE OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA NA CILJEVE OČUVANJA I CJELOVITOST PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE
za zahvat ''Dogradnja sustava odvodnje naselja Trnovec i Zbelava''

1. Upravni odjel zaprimio je 02.09.2013. godine zahtjev tvrtke Varkom d.d. (putem opunomoćenika tvrtke SPP d.o.o.) za provođenje postupka Glavne ocjene zahvata na ekološku mrežu za zahvat ''Dogradnja sustava odvodnje naselja Trnovec i Zbelava''.

2. Postupak Glavne ocjene provodi se sukladno članku 37.b (starog) Zakona o zaštiti prirode (''Narodne novine'' broj 70/05, 139/08 i 57/11) i članku 20. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (''Narodne novine'' broj 118/09) te Rješenju ovog Upravnog tijela od 18.06.2013. godine (KLASA: UP/I 351- 03/13-01/13, URBROJ: 2186/1-05/3-13-2).

3. Državni zavod za zaštitu prirode izdao je Mišljenje o potrebi provođenja Glavne ocjene za navedeni zahvat (KLASA: 612-07/13-29/93, URBROJ: 366-07-7-13-2 od 29.05.2013. godine, prema kojem je utvrđeno da se prethodnom ocjenom ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na područja ekološke mreže te da je potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti planiranog zahvata za ekološku mrežu.

4. Javnost i zainteresirana javnost uključuje se objavom ove informacije na internetskim stranicama Varaždinske županije u trajanju od 30 dana. U postupku Glavne ocjene, a nakon zaprimanja Mišljenja Državnog zavoda za zaštitu prirode, javnost biti obaviještena o provedbi javnog uvida u sklopu kojeg će se održati i javno izlaganje.

Viši stručni suradnik
Natalija Ježek Zenkel, dipl.in

Stranica 2 od 5