24. Sep 2020.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Novosti Informacije

Informacije

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš i postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za zahvat "Rekonstrukcija postojećeg postrojenja Ciglane Cerje Tužno d.o.o." na području Općine Maruševec nositelja zah

E-mail Ispis PDF

Na temelju  članka 14. stavka 4. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (''Narodne novine'' br. 64/08 i 67/09), članka 14. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (''Narodne novine'' broj 114/08), članka 16. stavka 1., 3. i 4., članka 17. stavka 2. i članaka 18., 19. 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (''Narodne novine'', br. 64/08), Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I-351-03/13-02/9, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-14, od 14.06.2013. godine) i Zaključka Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I-351-03/13-02/19, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-16, od 17.06.2013. godine), Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije daje

O B A V I J E S T

provođenju javne rasprave
u postupku procjene utjecaja na okoliš
i postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za zahvat
''Rekonstrukcija postojećeg postrojenja Ciglane Cerje Tužno d.o.o.''
na području Općine Maruševec
nositelja zahvata Ciglana Cerje Tužno d.o.o., Cerje Nebojse 2, Maruševec

I

Upućuju se Studija o utjecaju na okoliš i Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za zahvat ''Rekonstrukcija postojećeg postrojenja Ciglane Cerje Tužno'' na području Općine Maruševec (nadalje: Studija i Zahtjev) na javnu raspravu. U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

II

Javni uvid provest će se izlaganjem jednog primjerka cjelovite Studije i Zahtjeva te tri primjerka sažetka Studije i Zahtjeva te jednog primjerka Tehničko-tehnološkog rješenja u trajanju od 30 dana i to od  19.8.2013.  do  19.9.2013. Javni  uvid  provest će se  u  prostorijama Općine Maruševec, Maruševec 6 u Maruševcu, radnim danom od 7 do 15 sati. Sažetak Studije i Zahtjeva bit će objavljen na internetskim stranicama Varaždinske županije, Općine Maruševec i  Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Tijekom javnog uvida javnost i zainteresirana javnost ima pravo izvršiti uvid u dokumentaciju predmeta javne rasprave te upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz dokumentaciju Studije i Zahtjeva, zaključno s 19.09.2013.

III

Javno izlaganje održat će  se 5.9.2013. (četvrtak) u 17 sati u prostorijama Općine Maruševec, Dvorana općinske zgrade, Maruševec 6. Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici Općine Maruševec, predstavnici nositelja zahvata odnosno investitor tvrtka Ciglana Cerje Tužno d.o.o. te predstavnici izrađivača Studije i Zahtjeva tvrtka DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb. Tijekom javnog izlaganja nazočna javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o predloženim rješenjima na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici investitora, izrađivača Studije i Zahtjeva i Općine Maruševec. Primjedbe i prijedloge javnost može dati i usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

IV

Javnost i zainteresirana javnost može također dostaviti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijelu koje provodi javnu raspravu - Varaždinskoj županiji, Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, zaključno s 19.09.2013. U slučaju da prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.


KLASA: 351-03/13-01/13
URBROJ: 2186/1-05/3-13-6
Varaždin, 18.07.2013.

Opširnije...

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Marof i kontaktnih zona

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD NOVI MAROF
Upravni odjel za prostorno uređenje,
stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove
KLASA: 350-02/13-01/01
URBROJ: 2186-022-04/01-13-39
Novi Marof, 3.7.2013.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12 ) Upravni odjel za prostorno uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Marofa objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Marof i kontaktnih zona

I

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Marof i kontaktnih zona koji je utvrdio gradonačelnik Grada Novog Marofa mr. sc. Darko Hrenić, dipl. ing. dana 3.7.2013. godine.
Prijedlog Plana za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela Plana, te Sažetka za javnost.

II

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Marof i kontaktnih zona trajat će 8 dana, a provodi se u vremenskom razdoblju od 26. srpnja 2013. godine do zaključno 2. kolovoza 2013. godine.

III

Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Marof i kontaktnih zona moći će se izvršiti svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati u prostorijama Grada Novog Marofa, Trg hrvatske državnosti 1 – soba br. 8, I kat za vrijeme trajanja javne rasprave.

IV

Javno izlaganje prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Marof i kontaktnih zona radi davanja obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz prijedloga Plana održat će se dana 1. kolovoza 2013. godine s početkom u 17,00 sati u maloj dvorani Kulturnog centra Ivan Rabuzin u Novom Marofu, Antuna Mihanovića 3.

-2-

V

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Marof i kontaktnih zona mogu se dati do zaključno 2. kolovoza 2013. godine.

VI

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi prema članku 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji je slijedeći:
1. Nadležna tijela i osobe određene posebnim propisima i tijela jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do zaključno 2. kolovoza 2013. godine. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbi.
2. Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

 •  imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Marof i kontaktnih zona,
 • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave,
 • mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se obavezno nalazi uz prijedlog Izmjena i dopuna Plana,
 • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
 • upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe do zaključno 2. kolovoza 2013. godine.

VII

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

VIII

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

Upravni odjel za prostorno uređenje,
stambeno-komunalne i imovinsko-pravne
poslove Grada Novog Marofa

 

Informacija o ishodu postupka ocjene prihvatljivosti zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže za zahvat "Izgradnja 2 peradarnika za uzgoj brojlera ukupnog kapaciteta 38.000 komada u turnusu, 2 silosa za hranu, skladišta stelje i

E-mail Ispis PDF

R E P U B L I K A     H R V A T S K A
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU
I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 351-01/13-01/41
URBROJ: 2186/1-05/3-13-6
Varaždin, 19.06.2013.


Na temelju članka 17. stavka 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (''Narodne novine'' broj 118/09) i članka 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (''Narodne novine'' broj 64/08), Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije objavljuje

I N F O R M A C I J U
O ISHODU POSTUPKA OCJENE PRIHVATLJIVOSTI  ZAHVATA
NA CILJEVE OČUVANJA I CJELOVITOST PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE
za zahvat  ''Izgradnja 2 peradarnika za uzgoj brojlera ukupnog kapaciteta 38.000 komada u turnusu, 2 silosa za hranu, skladišta stelje i 2 spremnika za UNP''
u Velikom Bukovcu,  podnositelja zahvata tvrtka Poljovel d.o.o., Sovićeva 31a, Veliki Bukovec

Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša obavještava javnost o slijedećem:

 1. Upravni odjel zaprimio je 15.05.2013. godine potpuni zahtjev tvrtke Poljovel d.o.o., Sovićeva 31a, Veliki Bukovec za ocjenu prihvatljivosti zahvata ''Izgradnja 2 peradarnika za uzgoj brojlera ukupnog kapaciteta 38.000 komada u turnusu, 2 silosa za hranu, skladišta stelje i 2 spremnika za UNP'' u Velikom Bukovcu  na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
 2. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša zatražio je 15.05.2013. godine, sukladno članku 37.a Zakona o zaštiti prirode (''Narodne novine'' broj 70/05, 139/08 i 57/11) od Državnog zavoda za zaštitu prirode Mišljenje o ocjeni prihvatljivosti zahvata i 07.06.2013. zaprimio odgovor.
 3. Prema mišljenju Državnog zavoda za zaštitu prirode, prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja Ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.
 4. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša izdao je tvrtki Poljovel d.o.o. Potvrdu o prihvatljivosti zahvata kojom se utvrđuje da planirani zahvat nema značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže s propisanim uvjetima zaštite prirode.

Više informacija...

Viši stručni suradnik
Natalija Ježek Zenkel, dipl.ing.

Informacija o ishodu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat "Izgradnja 2 peradarnika za uzgoj brojlera ukupnog kapaciteta 38.000 komada u turnusu, 2 silosa za hranu, skladišta stelje i 2 spremnika za UNP" u Velikom Bukovcu

E-mail Ispis PDF

R E P U B L I K A     H R V A T S K A
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU
I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: UP/I-351-03/13-01/3
URBROJ: 2186/1-05/3-13-4
Varaždin, 20.06.2013.

Na temelju članka 30. stavka 5. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (''Narodne novine'' broj 64/08 i 67/09) i članka 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (''Narodne novine'' broj 64/08), Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije objavljuje

I N F O R M A C I J U
O ISHODU POSTUPKA OCJENE O POTREBI
PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
za zahvat ''Izgradnja 2 peradarnika za uzgoj brojlera ukupnog kapaciteta 38.000 komada u turnusu, 2 silosa za hranu, skladišta stelje i 2 spremnika za UNP''
u Velikom Bukovcu, tvrtke Poljovel d.o.o.


Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša obavještava javnost o slijedećem:

 1. Upravni odjel zaprimio je 09.05.2013. godine potpun zahtjev tvrtke Poljovel d.o.o., Sovićeva 31a, Veliki Bukovec, 42231 Mali Bukovec za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat ''Izgradnja 2 peradarnika za uzgoj brojlera ukupnog kapaciteta 38.000 komada u turnusu, 2 silosa za hranu, skladišta stelje i 2 spremnika za UNP'' u Velikom Bukovcu.
 2. Za navedeni zahvat proveden je prethodno postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te je ovo Upravno tijelo izdalo Potvrdu da je navedeni zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provoditi postupak Glavne ocjene.
 3. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša u skraćenom postupku donio je Rješenje kojim se određuje da za zahvat ''Izgradnja 2 peradarnika za uzgoj brojlera ukupnog kapaciteta 38.000 komada u turnusu, 2 silosa za hranu, skladišta stelje i 2 spremnika za UNP'' nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.
 4. Za navedeni zahvat potrebno je provesti uvjete zaštite prirode i okoliša koji se odnose na zaštitu voda, zraka, buke, tla, zaštitu prirode, mogućih ekoloških nesreća i posebno utjecaja otpada kao što je to navedeno u predmetnom Rješenju.

Više inormacija...

Viši stručni suradnik
Natalija Ježek Zenkel, dipl.ing.

Informacija o ishodu postupka ocjene prihvatljivosti zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže za zahvat "Bioplinsko postrojenje za konverziju muljeva i otpada u energiju – izmjene i dopune", podnositelja zahtjeva Varkom d.d., Trg

E-mail Ispis PDF

R E P U B L I K A     H R V A T S K A
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU
I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 351-01/13-01/35
URBROJ: 2186/1-05/3-13-6
Varaždin, 19.06.2013.


Na temelju članka 17. stavka 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (''Narodne novine'' broj 118/09) i članka 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (''Narodne novine'' broj 64/08), Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije objavljuje


I N F O R M A C I J U
O ISHODU POSTUPKA OCJENE PRIHVATLJIVOSTI  ZAHVATA
NA CILJEVE OČUVANJA I CJELOVITOST PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE
za zahvat  ''Bioplinsko postrojenje za konverziju muljeva i otpada u energiju – izmjene i dopune'',  podnositelja zahtjeva Varkom d.d., Trg bana Jelačića 15, Varaždin


Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša obavještava javnost o slijedećem:

 1. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša zaprimio je 19.04.2013. godine zahtjev tvrtke Varkom d.d. za ocjenu prihvatljivosti zahvata ''Bioplinsko postrojenje za konverziju muljeva i otpada u energiju – izmjene i dopune'' na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
 2. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša zatražio je 25.04.2013., sukladno članku 37.a Zakona o zaštiti prirode (''Narodne novine'' broj 70/05, 139/08 i 57/11) od Državnog zavoda za zaštitu prirode Mišljenje o ocjeni prihvatljivosti zahvata i 03.06.2013. zaprimio odgovor.
 3. Prema mišljenju Državnog zavoda za zaštitu prirode, prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja Ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.
 4. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša izdao je 18.06.2013. tvrtki Varkom d.d. Potvrdu o prihvatljivosti zahvata kojom se utvrđuje da planirani zahvat nema značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže uz uvažavanje propisanih uvjeta zaštite prirode.

Više informacija:

Viši stručni suradnik
Natalija Ježek Zenkel, dipl.ing.

Informacija o ishodu postupka ocjene prihvatljivosti zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže za zahvat "Uređenje korita rijeke Bednje kod Kapele Podravske" podnositelja zahtjeva Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali s

E-mail Ispis PDF

R E P U B L I K A     H R V A T S K A
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU
I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 351-01/13-01/43
URBROJ: 2186/1-05/3-13-5
Varaždin, 09.07.2013.


Na temelju članka 17. stavka 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (''Narodne novine'' broj 118/09) i članka 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (''Narodne novine'' broj 64/08), Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije objavljuje

I N F O R M A C I J U
O ISHODU POSTUPKA OCJENE PRIHVATLJIVOSTI  ZAHVATA
NA CILJEVE OČUVANJA I CJELOVITOST PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE
za zahvat  ''Uređenje korita rijeke Bednje kod Kapele Podravske''
 podnositelja zahtjeva Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava
za mali sliv ''Plitvica-Bednja'' Varaždin


Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša obavještava javnost o slijedećem:

 1. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša zaprimio je 24.05.2013. godine zahtjev Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv ''Plitvica-Bednja'' za ocjenu prihvatljivosti zahvata ''Uređenje korita rijeke Bednje kod Kapele Podravske'' na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
 2. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša zatražio je 28.05.2013., sukladno članku 37.a Zakona o zaštiti prirode (''Narodne novine'' broj 70/05, 139/08 i 57/11) od Državnog zavoda za zaštitu prirode Mišljenje o ocjeni prihvatljivosti zahvata i 21.06.2013. zaprimio odgovor.
 3. Prema mišljenju Državnog zavoda za zaštitu prirode, prethodnom ocjenom zahvata ne može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja Ekološke mreže te je za zahvat potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.
 4. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša izdao je 09.07.2013. Hrvatskim vodama, VGI ''Plitvica-Bednja'' Rješenje kojim se utvrđuje da zahvat može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je potrebno provesti postupak Glavne ocjene zahvata.

Više informacija...

Viši stručni suradnik
Natalija Ježek Zenkel, dipl.ing.

Informacija o ishodu postupka ocjene prihvatljivosti zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže za zahvat "Uređenje korita rijeke Bednje kod Kuljevčice" podnositelja zahtjeva Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "P

E-mail Ispis PDF

R E P U B L I K A     H R V A T S K A
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU
I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 351-01/13-01/44
URBROJ: 2186/1-05/3-13-5
Varaždin, 09.07.2013.


Na temelju članka 17. stavka 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (''Narodne novine'' broj 118/09) i članka 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (''Narodne novine'' broj 64/08), Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije objavljuje

I N F O R M A C I J U
O ISHODU POSTUPKA OCJENE PRIHVATLJIVOSTI  ZAHVATA
NA CILJEVE OČUVANJA I CJELOVITOST PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE
za zahvat  ''Uređenje korita rijeke Bednje kod Kuljevčice''
podnositelja zahtjeva Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava
za mali sliv ''Plitvica-Bednja'' Varaždin


Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša obavještava javnost o slijedećem:

 1. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša zaprimio je 24.05.2013. godine zahtjev Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv ''Plitvica-Bednja'' za ocjenu prihvatljivosti zahvata ''Uređenje korita rijeke Bednje kod Kuljevčice'' na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
 2. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša zatražio je 28.05.2013., sukladno članku 37.a Zakona o zaštiti prirode (''Narodne novine'' broj 70/05, 139/08 i 57/11) od Državnog zavoda za zaštitu prirode Mišljenje o ocjeni prihvatljivosti zahvata i 21.06.2013. zaprimio odgovor.
 3. Prema mišljenju Državnog zavoda za zaštitu prirode, prethodnom ocjenom zahvata ne može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja Ekološke mreže te je za zahvat potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.
 4. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša izdao je 08.07.2013. Hrvatskim vodama, VGI ''Plitvica-Bednja'' Rješenje kojim se utvrđuje da zahvat može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je potrebno provesti postupak Glavne ocjene zahvata.

Više informacija...

Viši stručni suradnik
Natalija Ježek Zenkel, dipl.ing.

Informacija o ishodu postupka ocjene prihvatljivosti zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže za zahvat "Uređenje korita rijeke Plitvice od Hrastovljana do Vrbanovca" podnositelja zahtjeva Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava

E-mail Ispis PDF

R E P U B L I K A     H R V A T S K A
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU
I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 351-01/13-01/33
URBROJ: 2186/1-05/3-13-5
Varaždin, 17.06.2013.


Na temelju članka 17. stavka 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (''Narodne novine'' broj 118/09) i članka 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (''Narodne novine'' broj 64/08), Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije objavljuje

I N F O R M A C I J U
O ISHODU POSTUPKA OCJENE PRIHVATLJIVOSTI  ZAHVATA
NA CILJEVE OČUVANJA I CJELOVITOST PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE
za zahvat  ''Uređenje korita rijeke Plitvice od Hrastovljana do Vrbanovca''
podnositelja zahtjeva Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava
za mali sliv ''Plitvica-Bednja'' Varaždin


Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša obavještava javnost o slijedećem:

 1. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša zaprimio je 22.04.2013. godine zahtjev Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv ''Plitvica-Bednja'' za ocjenu prihvatljivosti zahvata ''Uređenje korita rijeke Plitvice od Hrastovljana do Vrbanovca'' na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
 2. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša zatražio je 25.04.2013., sukladno članku 37.a Zakona o zaštiti prirode (''Narodne novine'' broj 70/05, 139/08 i 57/11) od Državnog zavoda za zaštitu prirode Mišljenje o ocjeni prihvatljivosti zahvata i 06.06.2013. zaprimio odgovor.
 3. Prema mišljenju Državnog zavoda za zaštitu prirode, prethodnom ocjenom zahvata ne može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja Ekološke mreže te je za zahvat potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.
 4. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša izdao je 14.06.2013. Hrvatskim vodama, VGI ''Plitvica-Bednja'' Rješenje kojim se utvrđuje da zahvat može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je potrebno provesti postupak Glavne ocjene zahvata.

Više informacija...

Viši stručni suradnik
Natalija Ježek Zenkel, dipl.ing.

Informacija o ishodu postupka ocjene prihvatljivosti zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže za zahvat "Uređenje rijeke Plitvice od Jalkovca do Brezja", podnositelja zahtjeva Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv

E-mail Ispis PDF

R E P U B L I K A     H R V A T S K A
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU
I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 351-01/13-01/31
URBROJ: 2186/1-05/3-13-5
Varaždin, 20.06.2013.


Na temelju članka 17. stavka 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (''Narodne novine'' broj 118/09) i članka 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (''Narodne novine'' broj 64/08), Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije objavljuje

I N F O R M A C I J U
O ISHODU POSTUPKA OCJENE PRIHVATLJIVOSTI  ZAHVATA
NA CILJEVE OČUVANJA I CJELOVITOST PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE
za zahvat  ''Uređenje rijeke Plitvice od Jalkovca do Brezja'',  podnositelja zahtjeva Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv ''Plitvica-Bednja'' Varaždin


Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša obavještava javnost o slijedećem:

 1. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša zaprimio je 22.04.2013. godine zahtjev Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv ''Plitvica-Bednja'' za ocjenu prihvatljivosti zahvata ''Uređenje rijeke Plitvice od Jalkovca do Brezja'' na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
 2. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša zatražio je 25.04.2013., sukladno članku 37.a Zakona o zaštiti prirode (''Narodne novine'' broj 70/05, 139/08 i 57/11) od Državnog zavoda za zaštitu prirode Mišljenje o ocjeni prihvatljivosti zahvata i 05.06.2013. zaprimio odgovor.
 3. Prema mišljenju Državnog zavoda za zaštitu prirode, prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja Ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.
 4. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša izdao je 17.06.2013. Hrvatskim vodama, VGI ''Plitvica-Bednja'' Potvrdu o prihvatljivosti zahvata kojom se utvrđuje da planirani zahvat nema značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže s propisanim uvjetima zaštite prirode.

Više informacija...


Viši stručni suradnik
Natalija Ježek Zenkel, dipl.ing.

Stranica 3 od 5