24. Sep 2020.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Novosti Informacije

Informacije

Informacija o ishodu postupka ocjene prihvatljivosti zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže za zahvat "Dogradnja sustava odvodnje naselja Trnovec i Zbelava" podnositelja zahtjeva Varkom d.d. Varaždin

E-mail Ispis PDF

R E P U B L I K A     H R V A T S K A
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU
I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 351-01/13-01/36
URBROJ: 2186/1-05/3-13-5
Varaždin, 21.06.2013.


Na temelju članka 17. stavka 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (''Narodne novine'' broj 118/09) i članka 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (''Narodne novine'' broj 64/08), Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije objavljuje

I N F O R M A C I J U
O ISHODU POSTUPKA OCJENE PRIHVATLJIVOSTI  ZAHVATA
NA CILJEVE OČUVANJA I CJELOVITOST PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE
za zahvat  ''Dogradnja sustava odvodnje naselja Trnovec i Zbelava''
podnositelja zahtjeva Varkom d.d. Varaždin


Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša obavještava javnost o slijedećem:

  1. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša zaprimio je 19.04.2013. godine zahtjev tvrtke Varkom d.d. za ocjenu prihvatljivosti zahvata ''Dogradnja sustava odvodnje naselja Trnovec i Zbelava'' na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
  2. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša zatražio je 25.04.2013., sukladno članku 37.a Zakona o zaštiti prirode (''Narodne novine'' broj 70/05, 139/08 i 57/11) od Državnog zavoda za zaštitu prirode Mišljenje o ocjeni prihvatljivosti zahvata i 05.06.2013. zaprimio odgovor.
  3. Prema mišljenju Državnog zavoda za zaštitu prirode, prethodnom ocjenom zahvata ne može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja Ekološke mreže te je za zahvat potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.
  4. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša izdao je 18.06.2013. tvrtki Varkom d.d. Rješenje kojim se utvrđuje da zahvat može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je potrebno provesti postupak Glavne ocjene zahvata.

Više informacija...

Viši stručni suradnik
Natalija Ježek Zenkel, dipl.ing.

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata rudarskih objekata i eksploatacije nafte, plina i plinskog kondenzata na eksploatacijskim poljima Jagnjedovac, Cvetkovec, Peteranec te eksploatacije geotermalne vode na

E-mail Ispis PDF

S posebnim naglaskom da je za područje Varaždinske županije uvid u dokumentaciju za javnu raspravu moguće obaviti:

  • u Gradu Ludbregu, službene prostorije Grada, Trg Sv. Trojstva 14, Ludbreg,
  • u Općini Mali Bukovec, prostorije Općine, Ul. Miškinina bb, 42 231 Mali Bukovec i
  • u Općini Veliki Bukovec, prostorije Općine, ul. Dravska 7, 42 231 Veliki Bukovec.

Više informacija...

IZMJENE PLANA PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UPRAVNIM TIJELIMA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 132-01/13-01/1
URBROJ: 2186/1-02/1-13-4
Varaždin, 20. lipnja 2013.

            Na temelju članka 50. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 15/09,27/09,48/09,36/10 i 3/11- pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08,61/11), župan Varaždinske županije donosi,

IZMJENE

PLANA PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UPRAVNIM TIJELIMA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

Članak 1.

U Planu prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Varaždinske županije za 2013. godinu (KLASA: 132-01/13-01/1, URBROJ:2186/1-02/1-13-1 od 29. travnja 2013.g., KLASA: 132-01/13-01/1, URBROJ:2186/1-02/1-13-3 od 20. svibnja 2013. g.) članak 3. mijenja se u dijelu koji se odnosi na Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo i glasi:

UPRAVNI ODJEL

BROJ POLAZNIKA KOJE SE PLANIRA PRIMITI

STRUKA I STRUČNA SPREMA POLAZNIKA

PODACI O MENTORU

Upravni odjel za prostorno   uređenje i graditeljstvo

5

1 magistar građevinske, arhitektonske ili   pravne struke

koji će se   osposobljavati za poslove višeg stručnog suradnika za poslove prostornog uređenja   i graditeljstva

1magistar građevinske, tehničke ili   biotehničke struke

koji će se   osposobljavati za poslove višeg stručnog suradnika za poslove prostornog   uređenja

1magistar geologije ili geotehnike

koji će se   osposobljavati za poslove višeg stručnog suradnika za poslove prostornog   uređenja

2 sveučilišna/stručna prvostupnika   građevinske, tehničke ili biotehničke struke

koji će se   osposobljavati za poslove višeg referenta za poslove prostornog uređenja

Mario Sačić,mag.ing. građevinarstva, pročelnik   Upravnog odjela

Dubravka Horvat Đurkan, magi.ing. građevinarstva, pomoćnica   pročelnika Upravnog odjela

Damir Pizek, mag. ing. građ. stručni suradnik za   poslove prostornog uređenja i graditeljstva

Nevenka Šešet, ing.građ, viša referentica za poslove prostornog   uređenja i graditeljstva

Biljana Marković, upravna pravnica, viša referentica za   poslove prostornog uređenja i graditeljstva

Članak 2.

Ove Izmjene Plana dostaviti će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnoj službi u Varaždinu, te će se objaviti na službenim stranicama Varaždinske županije.

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                                        Predrag Štromar

Privremena odluka o određivanju dnevnog radnog vremena Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Varaždinske županije

E-mail Ispis PDF

                        
 REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
                Ž U P A N
KLASA: 113-02/12-01/2
URBROJ: 2186/1-02/1-13-3
Varaždin, 21. lipnja 2013.

Na temelju  članka 50. stavka 1.  točke 24. Statuta Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 15/09,27/09,48/09,36/10,3/11-pročišćeni tekst) i točke 2. Odluke o  određivanju radnog vremena upravnih tijela Varaždinske županije (KLASA: 113-02/12-01/2, URBROJ: 2186/1-02/1-12 od 02. srpnja 2012.) župan,  donosi


 PRIVREMENU O D L U K U
o određivanju dnevnog radnog vremena
 Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Varaždinske županije
I.    

 Zbog predaje zahtjeva za legalizaciju objekata, a čiji je krajnji rok predaje  30. lipnja 2013. godine, određuje se sljedeće  radno vrijeme Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, i to za radne dane :
-     24. lipnja 2013. (ponedjeljak)  od 7,30  do 18,00 sati.
-     26. - 28. lipnja 2013. (srijeda do petak) od 7,30 do 18,00 sati
-     29. lipnja 2013. (subota) od 7,30 do 15 sati
-     30. lipnja 2013. (nedjelja) od 7,30 do 13,00 sati

Dnevno radno vrijeme iz stavka 1. ove točke ujedno je i uredovno radno vrijeme za rad sa strankama.

U slučaju velikog broja građana sa zahtjevima za legalizaciju objekata na  dan 30. lipnja 2013. (nedjelja),  Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo  zaprimit će zahtjeve svih građana koji budu  zatečeni u službenim prostorijama navedenog upravnog odjela u 13,00 sati.

II.
Ova Odluka objaviti će se na oglasnoj ploči te na službenim stranicama Varaždinske županije.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i  primjenjivati će se do 30. lipnja 2013. godine.


                                               ŽUPAN
                                       Predrag Štromar


Dostaviti:
1.    Sindikalna povjerenica, ovdje
2.    Arhiva

IZMJENE PLANA PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UPRAVNIM TIJELIMA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

E-mail Ispis PDF

IZMJENE PLANA  PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UPRAVNIM TIJELIMA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

Dokument pogledajte OVDJE.

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UPRAVNIM TIJELIMA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 132-01/13-01/1
URBROJ: 2186/1-02/1-13-1
Varaždin, 29. travnja 2013.

Na temelju članka 50. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 15/09,27/09,48/09,36/10 i 3/11- pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08,61/11),  župan Varaždinske županije donosi,

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UPRAVNIM TIJELIMA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

Članak 1.
Ovim planom prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa utvrđuje se  broj osoba koje se planira primiti na stručno osposobljavanje, njihova stručna sprema i struka, radna mjesta i poslovi za koje će se osposobljavati ovisno o stupnju obrazovanja, te potreban  broj izvršitelja.

Članak 2.
U upravnim odjelima Varaždinske županije zaposleno je ukupno 79  službenika/namještenika.

Članak 3.
Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Varaždinske županije u 2013. godini,  planira se primiti ukupno 20  polaznika, kako slijedi:

1.Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo – 5 polaznika i to:
3 magistra građevinske, arhitektonske ili pravne struke koji će se osposobljavati za poslove višeg stručnog suradnika/više stručne suradnice za poslove prostornog uređenja i graditeljstva
2 sveučilišna/stručna prvostupnika građevinske, arhitektonske, upravne struke koji će se osposobljavati za poslove višeg referenta/više referentice za poslove prostornog uređenja i graditeljstva

2. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša – 3 polaznika i to:
3 magistra prirodne, tehničke, biotehničke struke, gdje će se dva polaznika osposobljavati za poslove višeg stručnog suradnika/više stručne suradnice za  zaštitu okoliša te jedan polaznik za poslove višeg stručnog suradnika/više stručne suradnice za poljoprivredu

3. Upravni odjel za poslove župana- 2 polaznika i to:
1 magistar informatičke struke koji će se osposobljavati za poslove višeg stručnog suradnika/više stručne suradnice za informatičke poslove
1 magistar društvene struke koji će se osposobljavati za poslove višeg stručnog suradnika/više stručne suradnice  za protokol i odnose s javnošću

4. Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije - 5 polaznika i to:
3 magistra tehničke struke koji će se osposobljavati za poslove višeg stručnog suradnika/više stručne suradnice  za zaštitu i spašavanje, te  višeg stručnog suradnika/više stručne suradnice za promet
1 magistar društvene struke koji će se osposobljavati za poslove višeg stručnog suradnika/više stručne suradnice za gospodarstvo
1stručni/sveučilišni prvostupnik društvene ili tehničke struke koji će se osposobljavati za poslove višeg referenta/više referentice za europske integracije

5. Upravni odjel za proračun i javnu nabavu – 1 polaznik i to:
1 sveučilišni/stručni prvostupnik ekonomske struke koji će se osposobljavati za poslove višeg referenta/više referentice za javnu nabavu

6. Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb – 3 polaznika i to:
1 magistar prava koji će se osposobljavati za poslove višeg stručnog suradnika/ više stručne suradnice za koncesije
1 magistar tehničke, biotehničke ili društvene struke koji će se osposobljavati za poslove višeg stručnog suradnika/ više stručne suradnice za civilnu zaštitu
1stručni prvostupnik društvene struke koji će se osposobljavati za  poslove višeg stručnog suradnika/ više stručne suradnice za socijalnu zaštitu

7. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport – 1 polaznik i to:
1 magistar društvene ili tehničke struke koji će se osposobljavati za poslove višeg stručnog suradnika/više stručne suradnice za prosvjetu

Članak 4.
Ovaj Plan dostaviti će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnoj službi u Varaždinu, te će se objaviti na službenim stranicama Varaždinske županije.

ŽUPAN
Predrag Štromar

Raspored dežurstava za ovjeru očitovanja i predaju kandidatura

E-mail Ispis PDF

Raspored dežurstava za ovjeru očitovanja i predaju kandidatura u sjedištu ŽIP-a, Franjevački trg 7
Kontakt:  390-560; 390-562; 390-554;

1.    Petak, 19. travnja 2013. – od 9,00 – 15,00  
2.    Subota, 20. travnja 2013– od 8,00 – 13,00
3.    Nedjelja, 21. travnja 2013 – od 8.00 - 13,00
4.     Od ponedjeljka 22. travnja do petka 26. travnja od 9,00  - 15,00  
5.    Subota, 27. travnja od 8,00 – 13,00   
6.    Ponedjeljak 29. travnja i utorak 30. travnja i srijeda 1. svibnja od 9,00 – 17,00  
7.    Četvrtak, 2. svibnja od 9,00 – 24,00

NAPOMENA:  U slučaju pravovremene najave predlagatelja  kandidacijskih lista i kandidatura,  očitovanje će se moći izvršiti  u  dane  određene ovim rasporedom i izvan vremena  određenog rasporedom.

DEŽURSTVO POVJERENSTVA ZA PROVEDBU IZBORA ZA EUROPSKI PARLAMENT 14. TRAVNJA 2013. (nedjelja)

E-mail Ispis PDF

Dežurni putem telefona:

NEDJELJA 14.4.2013.
SATI    IME I PREZIME                                   TELEFON
7-11    SNJEŽANA HRUPEK - ŠABIJAN         098/446-246
           DIJANA HOFER                                    098/494-536

NEDJELJA 14.4.2013.
SATI    IME I PREZIME                                   TELEFON
11-15   ZDRAVKO PINTARIĆ                          098/9924-391 
            IGOR PAVLIC                                      098/281-844

NEDJELJA 14.4.2013.
SATI    IME I PREZIME                                    TELEFON
15-19   DUBRAVKA VINCEKOVIĆ                   091/517-93-78 
            ZLATKO LODETA                                 098/9924-391

SJEDIŠTE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU IZBORA ZA EU PARLAMENT
Franjevački trg 7.

TELEFON:
390-560
390 562
390-554
FAX:     211-378
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Stranica 4 od 5