08. Apr 2020.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Novosti Informacije

Informacije

Obavijest biračima u Općini Petrijanec o donošenju Rješenja o izmjeni Rješenja o određivanju biračkih mjesta na području Općine Petrijanec

E-mail Ispis PDF

Birači s područja Općine Petrijanec koji će glasovati na biračkom mjestu br.6, umjesto u prostorijama Mjesnog odbora Zelendvor glasovat će u poslovnoj prostoriji tvrtke Zelendvor d.d., G. Bombelles 2., sukladno donesenom Rješenju o izmjeni Rješenja o određivanju biračkih mjesta na području Općine Petrijanec.

OVDJE pogledajte rješenje.

OGLAS o biračkim mjestima na području Varaždinske županije

E-mail Ispis PDF

O G L A S
o biračkim mjestima na području Varaždinske županije

Biračka mjesta  za područje Varaždinske županije utvrdilo je Županijsko izborno povjerenstvo Varaždinske županije sa sjedištem  u Varaždinu , na temelju odredbe članka 32 i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske („Narodne novine"  br. 92/10 i  23/13), na prijedlog općinskih i gradskih izbornih povjerenstava.

Rješenja  o određivanju biračkih mjesta na području Varaždinske županije, za područje  Grada, odnosno Općine  možete preuzeti (ovdje)

Više...

Sustav unutarnjih financijskih kontrola - osoba zadužena za nepravilnosti

E-mail Ispis PDF

Sukladno odredbama Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola („Narodne novine“ broj 141/06), a s ciljem zaprimanja obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru, kao i samostalnog poduzimanja radnji protiv nepravilnosti i prijevara koje proizlaze iz nepridržavanja ili pogrešne primjene zakona i drugih propisa u upravljanju sredstvima proračuna Varaždinske županije, Rješenjem Župana (KLASA:041-01/08-01/1, URBROJ:2186/1-02/1-08-2 od 10.03.2008) imenovana je osoba za nepravilnosti u Varaždinskoj županiji.
Osoba zadužena za nepravilnosti obvezna je:
- zaprimati obavijesti o nepravilnostima
- pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima
- sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima
- surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima

Nepravilnost je sukladno Naputku o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 70/12) nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Varaždinske županije utvrđenih u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, a koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama.

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti u Varaždinskoj županiji:
Renata Skoko, mag.iur., univ.spec.admin.publ.
Telefon: 042/390-554
Fax: 042/211-387
e-mail: renata.skoko@varazdinska–zupanija.hr

Potvrde za podizanje posjedovnih listova

E-mail Ispis PDF
Varaždinska županija donijela je Odluku o proglašenju elementarne nepogode (suša) za čitavu županiju. Kako je za prijavu šteta od elementarne nepogode od strane pravnih i fizičkih osoba, potrebno dostaviti posjedovni list kao dokaz o veličini čestice na kojoj se dogodila šteta, mole se gradonačelnici i načelnici da poljoprivrednicima izdaju Potvrde o prijavi šteta od elementarne nepogode, te im na taj način omoguće podizanje istih (posjedovnih listova) bez (ili uz minimalna) plaćanja upravnih pristojbi pri tijelima Državne uprave.

Dežurstvo županijskog izbornog povjerenstva povodom izbora za gradonačelnika i dva zamjenika grada Varaždina

E-mail Ispis PDF
Dežurni putem telefona:

PETAK 09.09.2011

SATI    IME I PREZIME    TELEFON
15-20    ZLATKO LODETA    098 446 246

SUBOTA 10.09.2011                                                                  
SATI    IME I PREZIME    TELEFON
8-16    ZLATKO LODETA    098 446 246
16-24    DAMIR KONTREC    098 457 786

NEDJELJA 11.09. 2011.
SATI    IME I PREZIME    TELEFON
8-12    IGOR PAVLIC    098 281 844
12-16    STANKA VUK PINTARIĆ    091 157 5644

Dežurne službenice Varaždinske županije:
LJUBICA KRIŽAN    091/2390-562
RENATA SKOKO    091/2390-554

Odluka o prijenosu koncesije

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Župan
KLASA: 310-01/08-01/5
URBROJ: 2186/1-02/1-09-12
Varaždin, 22.07.2009. 


Na temelju članka 27. i članka 49. Zakona o tržištu plina (“Narodne novine“ broj 40/07, 152/08), članka 50 i 69. Statuta Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 15/09), župan Varaždinske županije dana 22.07.2009. godine donosi

ODLUKU
o prijenosu koncesije sa trgovačkog društva „Ivkom“ d.d. Ivanec na trgovačko društvo “Ivkom-plin“ d.o.o. Ivanec za obavljanje djelatnosti distribucije plina na postojećem distribucijskom sustavu

Članak 1.

Ovom Odlukom odobrava se prijenos koncesije sa trgovačkog društva „Ivkom“ d.d. Ivanec, Vladimira Nazora 96B, MB: 3136906 na trgovačko društvo „Ivkom-plin“ d.o.o. Ivanec, Vladimira Nazora 96B, MB: 2332264 (u daljnjem tekstu: Koncesionar).
Koncesionaru se daje koncesija za distribuciju plina na području gdje postoji distribucijski sustav uključujući i pravo na izgradnju radi povećanja kapaciteta distribucijskog sustava unutar područja za koje je koncesija dana.

Članak 2.

Odlukom iz članka 1. prenosi se obveza ispunjenja zakonskih uvjeta za davanje koncesije i sadržaj zahtjeva sa trgovačkog društva „Ivkom“ d.d. Ivanec, Vladimira Nazora 96B na Koncesionara.
Koncesionar stječe pravo obavljanja djelatnosti distribucije plina na području Grada Ivanca (izuzev naselja Radovan, Lovrečan i Škriljevec), dio Grada Novog Marofa (naselja Završje i Filipići) te Općine Klenovnik.

Članak 3.

Koncesija za obavljanje djelatnosti distribucije plina na području iz članka 2. stavak 2. ove Odluke daje se na vremensko razdoblje od 30 (trideset) godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Članak 4.

Koncesionar je dužan djelatnost distribucije plina i izgradnju distribucijskog sustava iz članka 1. ove Odluke obavljati na način određen važećim propisima i odredbama Ugovora o koncesiji.

Članak 5.

Koncesionar je dužan Varaždinskoj županiji (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) uredno plaćati godišnju naknadu za koncesiju koja se sastoji od stalnog dijela naknade.
Stalni dio naknade za koncesiju određuje se u iznosu od 10.000,00 kuna godišnje, sukladno članku 28. Zakona.
Način plaćanja naknade za koncesiju i njen nominalni iznos uredit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 6.

Župan Varaždinske županije će u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke sklopiti sa koncesionarom Ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti distribucije plina na postojećem distribucijskom sustavu u kojem će se detaljno odrediti sva prava i obveze Davatelja koncesije i Koncesionara.
U slučaju da Koncesionar ne zaključi Ugovor o koncesiji u roku iz stavka 1. ovog članka, smatrat će se da koncesija iz članka 1. ove Odluke nije dodijeljena.

Članak 7.

Koncesionar je dužan u roku određenom člankom 6. ove Odluke do potpisivanja Ugovora ishoditi od Hrvatske energetske regulatorne agencije Rješenje-dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.
Ova Odluka će se također objaviti u „Narodnim novinama“, na internetskim stranicama Varaždinske županije i u „Večernjem listu“.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka (KLASA: 310-01/08-01/5, URBROJ: 2186/1-03/1-08-3) od 30. prosinca 2008. godine.

Župan
Predrag Štromar

Dostaviti:
1. Ivkom-plin d o.o. Ivanec
2. Upravni odjel za zaštitu okoliša, promet i komunalno gospodarstvo
3. Upravni odjel za proračun i javnu nabavu
4. Arhiva

Odluka o namjeni dividende PZC Varaždin d.d.

E-mail Ispis PDF

Na temelju odredbe članka 42. točke 5. Statuta Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 10/06 – pročišćeni tekst i 29/06) i odredbe članka 35. Poslovnika o radu Županijskog poglavarstva  (Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 1/02), Županijsko poglavarstvo Varaždinske županije na sjednici održanoj   19. prosinca 2008. godine, donosi

O D L U K U
o namjeni  dividende PZC  Varaždin d.d.

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 15. stavka 1. i članka 19. stavka 1. Zakona o tržištu plina ("Narodne novine" broj 40/07) i članka 42. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/06, pročišćeni tekst i 29/06) i članka 35. Poslovnika o radu Županijskog poglavarstva („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj br. 1/02 i 25/05) Županijsko poglavarstvo Varaždinske županije, na sjednici održanoj 30. prosinca 2008. godine, donosi

O D L U K U
o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina trgovačkom društvu "TERMOPLIN" d.d. iz Varaždina na postojećem distribucijskom sustavu

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 15. stavka 1. i članka 19. stavka 1.  Zakona o tržištu plina ("Narodne novine" broj 40/07) i članka 42. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik  Varaždinske županije br. 10/06, pročišćeni tekst i 29/06) i članka 35. Poslovnika o radu Županijskog poglavarstva („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj br. 1/02 i 25/05)  Županijsko poglavarstvo Varaždinske županije, na sjednici održanoj 30. prosinca 2008. godine, donosi

O D L U K U
o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina
trgovačkom društvu "IVKOM"  d.d. za komunalne poslove iz Ivanca
na postojećem distribucijskom sustavu

Stranica 5 od 5