04. Oct 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Grad Ludbreg

Prostorni plan - Grad Ludbreg

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Grada Ludbrega ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 6/03, 22/08 i 07/10 i 6/15. , 25/15 pročišćeni tekst; 49/20; 70./20. - pročišćeni tekst, 104/20., 4/21. -pročišćeni tekst; 49/22.63/22. - pročišćeni tekst)

 • K 1.     KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - ID5                                                  
 • K 2.     INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – ID5
 • K 3a      UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA  KORIŠTENJA – ID5
 • K 3b   UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU – ID5                                    
 • K 4.1   GRAĐEVINSKA PODRUČJA (Poljanec, Hrastovsko) – ID5
 • K 4.2   GRAĐEVINSKA PODRUČJA (SELNIK, LUDBREG) – ID5                           
 • K 4.3   GRAĐEVINSKA PODRUČJA (Sigetec Ludbreški, Ludbreg, Slokovec) – ID5
 • K 4.4   GRAĐEVINSKA PODRUČJA (SLOKOVEC, APATIJA) - ID5
 • K 4.6   GRAĐEVINSKA PODRUČJA (KUČAN LUDBREŠKI, LUDBREG, VINOGRADI LUDBREŠKI) - ID5                                                                               
 • K 4.5   GRAĐEVINSKA PODRUČJA (HRASTOVSKO, VINOGRADI LUDBREŠKI) – ID5
 • K 4.7      GRAĐEVINSKA PODRUČJA (SIGETEC LUDBREŠKI, LUDBREG, GLOBOČEC LUDBREŠKI, VINOGRADI LUDBREŠKI, ČUKOVEC) – ID5
 • K 4.8   GRAĐEVINSKA PODRUČJA (APATIJA, ČUKOVEC, BOLFAN, SLOKOVEC) – ID5
 • K 4.9      GRAĐEVINSKA PODRUČJA (SEGOVINA, ČUKOVEC) – ID5
 • K 4.10    GRAĐEVINSKA PODRUČJA (BOLFAN, ČUKOVEC) – ID5
 • K 4.11    GRAĐEVINSKA PODRUČJA (BOLFAN) – ID5

Urbanistički plan uređenja Ludbreg (Službeni vijesnik Varaždinske županije br. 35/11. i 37/12., 21/15 i 25/15-pročišćeni tekst, 48/16, 83/18; 49/20; 70./20. - pročišćeni tekst104/20.4/21. -pročišćeni tekst; 49/22.; 61/22-ispravak63/22. - pročišćeni tekst)

 • K 1.     KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - ID6 
 • K 2.1.  PROMETNA I ULIČNA MREŽA – ID6 
 • K 2.2.  POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE – ID6
 • K 2.3.  PLINOOPSKRBA – ID6
 • K 2.4.  ELEKTROOPSKRBA – ID6
 • K 2.5.  VODOOPSKRBA – ID6 
 • K 2.6.  ODVODNJA – ID6
 • K 3.0.  UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA – ID6
 • K 4.0.  NAČIN I UVJETI GRADNJE – ID6                                               

 Urbanistički plan uređenja „Gospodarske zone sjever“ u Ludbregu  ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 48/15., 83/18; 49/20;)

 • K 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - ID2
 • K 2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - ID2
 • K 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA - ID2 
 • K 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE - ID2