04. Oct 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Grad Varaždin

Prostorni plan - Grad Varaždin

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj  2/05. i 13/14.; 9/22

 • K 1.1 KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE - ID2
 • K 1.2.1 KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA PROMET - ID2
 • K 1.2.2 KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE - ID2
 • K 2.1.1 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE ENERGETSKI SUSTAV - PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT PLINA - ID2
 • K 2.1.2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE ELEKTROENERGETIKA - ID2
 • K 2.2.1 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE VODOOPSKRBA, KORIŠTENJE VODA TE UREĐENJE VODOTOKA I VODA - ID2
 • K 2.2.2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - ODVODNJA OTPADNIH VODA I GOSPODARENJE OTPADOM - ID2
 • K 3.1 UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA - ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE I GRADITELJSKA BAŠTINA - ID2
 • K 3.2 UVJETI KORIŠTENJE I ZAŠTITE PROSTORA PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU - ID2
 • K 3.3 UVJETI KORIŠTENJE I ZAŠTITE PROSTORA UREĐENJE ZEMLJIŠTA I ZAŠTITA POSEBNIH VRIJEDNOSTI I OBILJEŽJA - ID2
 • K 3.4 UVJETI KORIŠTENJE I ZAŠTITE PROSTORA PODRUČJA I DIJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE - ID2
 • K 4.1 GRAĐEVINSKA PODRUČJA ČRNEC BIŠKUPEČKI - ID2
 • K 4.2 GRAĐEVINSKA PODRUČJA DONJI KUĆAN, GORNJI KUĆAN, KUĆAN MAROF I VARAŽDIN (AERODROM I GOSPODARSKA ZONA) - ID2
 • K 4.3 GRAĐEVINSKA PODRUČJA GOJANEC - ID2
 • K 4.4 GRAĐEVINSKA PODRUČJA HRAŠČICA - ID2
 • K 4.5 GRAĐEVINSKA PODRUČJA POLJANA BIŠKUPEČKA - ID2
 • K 4.6 GRAĐEVINSKA PODRUČJA ZBELAVA - ID2
 • K 4.7 GRAĐEVINSKA PODRUČJA JALKOVEC - SPORTSKO REKREACIJSKA ZONA I OGLEDNA FARMA - ID2
 • K 4.8 GRAĐEVINSKA PODRUČJA VARAŽDIN - GOSPODARSKA ZONA - ID2
 • K 4.9 GRAĐEVINSKA PODRUČJA VARAŽDIN - GOLF IGRALIŠTE, ZONA REKREACIJE, TURISTIČKA ZONA TE ZONE POSEBNE I DRUŠTVENO-POSLOVNE NAMJENE - ID2
 • K 4.10 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA VARAŽDIN UNUTAR GRANICE GUP-a - ID2