29. Nov 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Cestica

Prostorni plan - Općina Cestica

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Općine Cestica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj  10/04., 29/05.,  23/06., 31/06., 05/07., 29/07. 01./2013., 81/22; 84/22-pročišćeni tekst)

 • K1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - ID3
 • K2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ID3
 • K3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - ID3
 • K4.1. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BABINEC, BREZJE DRAVSKO, FALINIĆ BREG I KOLAROVEC - ID3
 • K4.2. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA CESTICA, GORNJE VRATNO, KRIŽOVLJAN RADOVEČKI, RADOVEC, RADOVEC POLJE, VIRJE KRIŽOVLJANSKO I VRATNO OTOK - ID3
 • K4.3. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA DUBRAVA KRIŽOVLJANSKA, MALI LOVREČAN I VELIKI LOVREČAN - ID3
 • K4.4. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA JARKI, KRIŽANČE, MALO GRADIŠĆE, NATKRIŽOVLJAN I SELCI KRIŽOVLJANSKI - ID3
 • K4.5. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA OTOK VIRJE - ID3
 • K4.6. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA IDGPN BREZJE DRAVSKO I VELIKI LOVREČAN UNUTAR POPLAVNOG PODRUČJA DRAVE – ID3

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA (UPU) POSLOVNE I UGOSTITELJSKO TURISTIČKE ZONE
NA LOKACIJI ZNAČAJNOG KOMPLEKSA KRIŽOVLJAN GRAD ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 63/17.)

 • K 1.        KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 
 • K 2.1.     PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMETNA MREŽA
 • K 2.2.     PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - ENERGETSKI SUSTAV I TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA
 • K 2.3.     PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
 • K 3.        UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA
 • K 4.1.     NAČIN I UVJETI GRADNJE
 • K 4.2.     PRIJEDLOG PARCELACIJE ZEMLJIŠTA