04. Oct 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Trnovec Bartolovečki

Prostorni plan - Općina Trnovec Bartolovečki

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Općine Trnovec Bartolovečki ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 22/00., 03/02., 06/05., 28/12.; 64/20; 71/20;)

 • K 1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - ID4
 • K 2.a INFRASTRUKTURNI SUSTAV ENERGETSKI SUSTAV, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE - ID4
 • K 2.b INFRASTRUKTURNI SUSTAV VODNOGOSPODARSKI SUSTAV I POSTUPANJE S OTPADOM - ID4
 • K 3 UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - ID4
 • K 4.a GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJE TRNOVEC - ID4
 • K 4.b GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA BARTOLOVEC I ŽABNIK - ID4
 • K 4.c GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ŠTEFANEC, ŠEMOVEC I ZAMLAKA - ID4

 

Urbanistički plan uređenja "Poduzetničke zone Trnovec - istok" ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 68/18.)

 • K 1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
 • K 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PLAN PROMETA
 • K 2.2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - MREŽE VODOOPSKRBE, PLINOOPSKRBE I ODVODNJE
 • K 2.3. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - ELEKTROOPSKRBE, JAVNE RASVJETE I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
 • K 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA
 • K 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE