04. Oct 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Prostorni plan Varaždinske županije

Prostorni plan Varaždinske županije

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 8/00., 29/06. ,16/09., 96/21.)

1a. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
PROSTORI /POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE

1b. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
PROMET

1c. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
POŠTA I ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA

2a. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE
ENERGETSKI SUSTAV

2b. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE
VODNOGOSPODARSKI SUSTAV I GOSPODARENJE OTPADOM

3a. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA
UVJETI KORIŠTENJA - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

3b. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA
UVJETI KORIŠTENJA - PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

3c. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA
PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

4a. IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA DRŽAVNOG ZNAČAJA
Posebna namjena: Građevine MUP-a – poluotvoreni odjel kaznionice (Grad Lepoglava)

4b. IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA
Gospodarska namjena - Ugostiteljsko-turistička: Hotel i sportsko-rekreacijska namjena u Trakošćanu (Općina Bednja)

4c. IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA
Gospodarska namjena - Ugostiteljsko-turistička: Hotel i/ili turističko naselje i sportsko-rekreacijska: Centar Varaždin (Grad Varaždin)

4d. IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA
Gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička: Kamp u Varaždinskim Toplicama (Grad Varaždinske Toplice)

4e. IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA
Gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička: Dvorac Šaulovec (Općina Beretinec)

4f. IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA
Gospodarska namjena - Ugostiteljsko-turistička: Zabavni park/centar Banjšćina, uključivo i prenamjena postojeće posebne namjene – vojne lokacije i građevine (Općina Gornji Kneginec)

4g. IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA
Gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička: Zabavni vodeni park i kamp Križovljangrad (Općina Cestica)

4h. IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA
Gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička: Edukacijsko turistički centar Šemovec (Općina Trnovec Bartolovečki)

4i. IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA
Sportsko-rekreacijska namjena: Centar za vodene sportove Motičnjak (Općina Trnovec Bartolovečki)

4j. IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA
Sportsko-rekreacijska namjena: Centar Petrijanec za sportsko-rekreacijske i pustolovne aktivnosti, edukaciju djece i mladeži s kampom (Općina Petrijanec)

4k. IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA
Posebna namjena: Građevina za skladištenje eksploziva i minsko-eksplozivnih sredstava za industrijsku uporabu (Grad Novi Marof)

 

Kartogram 1. TERITORIJALNO-POLITIČKI USTROJ

Kartogram 2.1. ADMINISTRATIVNA SJEDIŠTA I RAZVRSTAJ DRŽAVNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA

Kartogram 2.2. ADMINISTRATIVNA SJEDIŠTA I RAZVRSTAJ DRŽAVNIH, ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA, ŽELJEZNIČKIH PRUGA I ZRAČNOG PROMETA

Kartogram 3. SUSTAV SREDIŠNJIH NASELJA I RAZVOJNIH SREDIŠTA

Kartogram 4.1.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE
ENERGETSKI SUSTAV – ELEKTROENERGETIKA

Kartogram 4.1.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE
ENERGETSKI SUSTAV – CIJEVNI TRANSPORT PLINA

Kartogram 4.2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE
VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - KORIŠTENJE VODA

Kartogram 4.2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE
VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - ODVODNJA OTPADNIH VODA I MELIORACIJSKA ODVODNJA

Kartogram 4.2.3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE
VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - UREĐENJE VODOTOKA I VODA

Kartogram 5. GOSPODARENJE OTPADOM

Kartogram 6.1. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA
KULTURNA BAŠTINA

Kartogram 6.2. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA
PRIRODNA BAŠTINA

Kartogram 6.3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA
EKOLOŠKA MREŽA - NATURA 2000

Kartogram 6.4. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA
KRAJOBRAZ

Kartogram 6.5. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA
IZVORIŠTA I VODONOSNO PODRUČJE

Kartogram 6.6. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA
POPLAVNO PODRUČJE

Kartogram 7. ISKORIŠTAVANJE MINERALNIH SIROVINA

Kartogram 8. EVIDENTIRANE LOKACIJE KLIZIŠTA NA ŽUPANIJSKIM I LOKALNIM CESTAMA