15. Dec 2019.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Trenutni natječaji OGLAS za prijem u službu u UO za prostorno uređenje i graditeljstvo Varaždinske županije

OGLAS za prijem u službu u UO za prostorno uređenje i graditeljstvo Varaždinske županije

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA  HRVATSKA
VARAŽDINSKA  ŽUPANIJA
 Upravni odjel za prostorno
  uređenje i  graditeljstvo
KLASA: 112-01/14-01/9
URBROJ: 2186/1-06/1-14-1
Varaždin, 10. srpnja 2014. g.

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11- u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Varaždinske županije, raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Varaždinske županije na određeno vrijeme od  6 mjeseci uz mogućnost produženja za još šest mjeseci, zbog privremenog povećanja opsega poslova, uz obvezni probni rad od dva mjeseca na sljedeća radna mjesta:

1. VIŠI REFERENT ZA POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA – 1 izvršitelj/ica

Posebni uvjeti:
- sveučilišni ili stručni prvostupnik građevinske, arhitektonske, pravne ili upravne  struke,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima za koje se traži stručno znanje   sveučilišnog ili stručnog prvostupnika građevinske, arhitektonske, pravne ili upravne  struke
- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit


2. VIŠI REFERENT ZA UREDSKO POSLOVANJE - 3 izvršitelj/ica
Posebni uvjeti:
- sveučilišni ili stručni prvostupnik informatičke ili tehničke  struke,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima za koje se traži stručno znanje   sveučilišnog ili stručnog prvostupnika informatičke ili tehničke  struke
- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit


Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za   prijam u službu:
-    punoljetnost
-    hrvatsko državljanstvo
-    zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima

Uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjava i osoba  koja je prema prijašnjim propisima stekla višu stručnu spremu traženih struka.
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položeni državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku godine dana od prijma u službu.  Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna  provjera  znanja i sposobnosti putem pisanog  testiranja i intervjua.  Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  smatra se da je povukao  prijavu na oglas.
Na web stranici Varaždinske županije (www.varazdinska-zupanija.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, te će na istoj web-stanici i na oglasnoj ploči Varaždinske županije objaviti mjesto i  vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i  sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz pisanu  prijavu kandidati obavezno prilažu:
-    životopis
-    preslik osobne iskaznice, putovnice ili  domovnice
-    preslik diplome
-    elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-    potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na traženim poslovima  (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu), izvornik ili preslik
-    preslik svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
-    preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.
Kandidat koji je ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Nepravodobne i neuredne prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne  uvjete oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas,  te će o tome  biti obaviješteni pisanim putem.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se zaključno do 21. srpnja 2014. godine do 15.30 sati, na adresu: Varaždinska županije, Franjevački trg 7, 42000 Varaždin, s naznakom s naznakom „ Oglas za ------------------------ ( navesti naziv radnog mjesta)“.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                         PROČELNIK
                                                                                                  Mario Sačić, mag.ing.aedif.