15. Dec 2019.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Trenutni natječaji Poziv na uvid u dokumentaciju

Poziv na uvid u dokumentaciju

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
Varaždinska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
Ispostava Novi Marof

 

KLASA: UP/I-361-03/14-01/000019  
URBROJ: 2186/1-06-2/1-14-0006
Novi Marof, 17.07.2014. godine

 

Predmet:      Javni poziv za uvid u spis predmeta
Investitor:     Termoplin dioničko društvo HR 42000, Varaždin, Vjekoslava Špinčića 78
- dostavlja se

 

1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na trasi plinovoda  na uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za:

  • rekonstrukciju građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina - Srednjetlačni plinovod u Bednjanskoj i Oštričkoj ulici u Novom Marofu, 3. skupine,

na k.o. Novi Marof, k.č.br.2593, 253,260/1,242/1,237/1,236/1,233/1,232/2, 232/1 i 231/1, lokacija - Novi Marof, Bednjanska i Oštrička ulica., uz koji je priložen glavni projekt  oznake T.D. 36/2014 GP od 05.2014. godine, ovlaštena osoba STJEPAN GOLUBIĆ, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 649, Termoplin dioničko društvo, Varaždin, Vjekoslava Špinčića 78, OIB: 70140364776
2.    Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.07.2014.godine od 11,00 do 12,00 sati, na lokaciji Novi Marof, Trg hrvatske državnosti 1, Ured upravnog odjela, II kat, soba 20. .
3.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
4.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

POMOĆNIK PROČELNIKA
Dubravka Horvat-Đurkan, dipl.ing.građ.


DOSTAVITI:
1.    Oglasna ploča upravog tijela,
2.    Internetska stranica,
3.    Na katastarskioj čestici na kojoj se izdaje akt.