15. Dec 2019.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Trenutni natječaji Poziv na uvid u dokumentaciju

Poziv na uvid u dokumentaciju

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
Varaždinska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
Sjedište Varaždin

KLASA: UP/I-361-03/14-01/000050  
URBROJ: 2186/1-06/6-14-0005  
Varaždin, 24.07.2014. godine

Varaždinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, u postupku izdavanja građevinske dozvole, temeljem članka 116. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13) i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09), upućuje

P O Z I V

Vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama u k.o. Kneginec.

DA IZVRŠE UVID U PROJEKTNU DOKUMENTACIJU RADI IZJAŠNJENJA

za izgradnju dječjeg vrtića u Gornjem Knegincu, Toplička ulica bb, na česticama k.č.br. 1014/1, 1014/2, 1014/3 u k.o. Kneginec

Investitor predmetne građevine je OPĆINA GORNJI KNEGINEC,  Turčin, Trg dr. Franje Tuđmana 2.
Uvid će se održati dana 19. kolovoza 2014. godine (utorak), od 11,00 do 12,00 sati u uredu ovog upravnog odjela, Varaždin, Franjevački trg 7, prizemlje, soba 8.
Prilikom pristupa uvidu stranka je dužna dokazati svojstvo stranke u postupku (izvod iz zemljišne knjige i osobnu iskaznicu), u protivnom se neće omogućiti uvid.
Stranka u postupku ne mora osobno pristupiti uvidu već može uputiti i svog opunomoćenika.
       
Stranka u smislu članka 115. stavka 1. ovoga Zakona o gradnji jest investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola.


DOSTAVITI:
1.    Općina Gornji Kneginec, Turčin, Trg dr. Franje Tuđmana 2,
2.    Internetska stranica Varaždinske županije,
3.    Na parcele predmetnog zahvata čkbr. 1014/1, 1014/2, 1014/3 k.o. Kneginec,
4.    Oglasna ploča Upravnog odjela, ovdje,
5.    Arhiva, ovdje.