15. Dec 2019.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Trenutni natječaji Poziv na uvid u dokumentaciju

Poziv na uvid u dokumentaciju

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
Varaždinska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
Ispostava Novi Marof
KLASA: UP/I-361-03/14-01/000026
URBROJ: 2186/1-06-2/1-14-0005
Novi Marof, 25.07.2014. godine

 

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Investitor: NOVOKOM d.o.o. HR 42220 Novi Marof,Zagorska 31

- dostavlja se

 

Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na čkbr 1349/1 k.o.Novi Marof i vlasnike i nositelje drugih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa čkbr 1349/1 k.o.Novi Marof u Novo Marofu na uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za:

rekonstrukciju – ugradnju dizala u građevinu stambeno poslovne namjene – kolektivnu stambenu zgradu u Ulici Kralja Tomislava 16 u Novom Marofu, 3. skupine,

uz koji je priložen glavni projekt oznake ZOP S.Z. 117814 od lipnja 2014.godine, glavni projektant, ovlaštena osoba VELIMIR DUŠAK, ing.arh, broj ovlaštenja A 1640, ARTO d.o.o.Zagreb, Zagrebačka 27, Novi Marof OIB 06671364784

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.08.2014.godine od 12,00 do 13,00 sati, na lokaciji Novi Marof, Trg hrvatske državnosti 1, Ured upravnog odjela, II kat, soba 20. .

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

POMOĆNIK PROČELNIKA
Dubravka Horvat-Đurkan, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

  1. 1.Oglasna ploča upravog tijela,
  2. 2.Internetska stranica,
  3. 3.Na katastarskoj čestici na kojoj se izdaje akt.