15. Dec 2019.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Trenutni natječaji Poziv na uvid u dokumentaciju

Poziv na uvid u dokumentaciju

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
Varaždinska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
Ispostava Ivanec
KLASA: UP/I-361-03/14-01/000032
URBROJ: 2186/1-06-1/2-14-0010
Ivanec, 20.08.2014. godine

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

Investitor: tvrtka HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo, HR- 10000, Zagreb, Grada Vukovara 37, OIB: 28921978587

- dostavlja se

1. Poziva se opunomoćenik investitora tvrtka HEP-ODS d.o.o. Zagreb, ELEKTRA VARAŽDIN, HR- 42000, Varaždin, Kratka 3, te vlasnici nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelji drugih stvarnih prava na toj nekretnini za čkbr. 873/1, 880 i dr. u k.o. Lepoglava u naselju Lepoglava, radi izjašnjenja na uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za:

  • građenje građevine 3. skupine, infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – armiranobetonska tipska trafostanica TS 10(20)/0,4 kV „GOSPODARSKA ZONA LEPOGLAVA 2", i
  • građenje građevine 3. skupine, infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - priključni 10(20) kV kabelski vod.

Gradnja trafostanice planirana je na obuhvatu građevne čestice čkbr. 873/1 i dijela čkbr. 880 u k.o. Lepoglava u naselju Lepoglava na području gospodarske zone Lepoglava 2, a trasa priključnog kabelskog voda prolazi česticama zemljišta u k.o. Lepoglava u duljini od 1268 m. Uvid se može izvršiti u priložen glavni projekt izrađen u tri (3) mape pod zajedničkom oznakom projekta ZOP: 36/13, glavni projektant Davorin Krajina dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 944.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.08.2014. godine u vremenu od 9,00 - 10,00 sati, u uredu ovog tijela u Ivancu, Đure Arnolda 11, I kat, soba 32.

3. Uvidu u spis stranka se može odazvati osobno ili putem opunomoćenika.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog upravnog odjela u trajanju od 8 dana.

5. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

STRUČNI SURADNIK
Gordana Bedenicki, bacc.ing.aedif.

 

DOSTAVITI:

1. Oglasna ploča upravnog odjela, ovdje

2. Internetske stranice Varaždinske županije

3. Na česticama obuhvata zahvata

4. U spis, ovdje