15. Dec 2019.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Trenutni natječaji Poziv na uvid u dokumentaciju

Poziv na uvid u dokumentaciju

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
Varaždinska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
Ispostava Novi Marof
KLASA: UP/I-350-05/14-01/000002
URBROJ: 2186/1-06-2/1-14-0007
Novi Marof, 22.08.2014. godine

J A V N I P O Z I V

1. Pozivamo vlasnike i nositeljima drugih stvarnih prava na česticama zemljišta u k.o.Varaždinske Toplice u Varaždinskim Toplicama, na kojima se planira izvedba rekonstrukcije državne ceste D526 u Varaždinskim Toplicama - izvedbom priključka za autobusni kolodvor u Varaždinskim Toplicama , na uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole za:

  • rekonstrukciju državne ceste D526 u Varaždinskim Toplicama - izvedbom priključka za autobusni kolodvor u Varaždinskim Toplicama, 3. skupine,

na k.o. Varaždinske Toplice, k.č.br.3239,2342/5,2343/1,3217,2363, 2366,113/1, 2367/1, 2367/2, 2368/1, 2368/2,2412/1, 2413, 2414, 2415, 116, 115/2, 115/3, 115/4 i 115/5, lokacija - Varaždinske Toplice, .

Podnositelj zahtjeva za predmetni zahvat je GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE 42223, Varaždinske Toplice, Maršala Tita 4, OIB: 54177232254 zastupan po opunomoćeniku VIA PLAN d.o.o. , Varaždin, Ivana Severa 15

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.08.2014 u 12:00 sati, na lokaciji – Ured Upravnog odjela u Novo Marofu, Trg hrvatske državnosti 1, II kat, soba 20.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

5. Ako se stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati pozivu za uvid u spis predmeta, uvid može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid, u kojem je slučaju stranka dužna dokazati opravdanost razloga zbog kojih se nije mogla odazvati pozivu.

6. Strankama koje se neće odazvati ovom pozivu za uvid, lokacijska dozvola odnosno rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole, dostavit će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog upravnog odjela u trajanju od osam dana, a smatrat će se dostavljenim istekom osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči.

POMOĆNIK PROČELNIKA
Dubravka Horvat-Đurkan, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela,
  2. Internetska stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt.