04. Jun 2020.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: UO za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije

Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije

E-mail Ispis PDF

Tel: 042/390-536
Fax: 042/210 606
Adresa: Franjevački trg 7, 42 000 Varaždin

IME I PREZIME RADNO MJESTO E-MAIL TELEFON
Martin Hajdinjak Pročelnik Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-570
Larisa Križan Pomoćnica pročelnika za regionalni razvoj i europske integracije Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-576
Ivan Biškup Pomoćnik pročelnika za gospodarstvo Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-541
Tomislav Jarmić Pomoćnik pročelnika za komunalno gospodarstvo Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-533
Vesna Konjarik Viša savjetnica za pravne poslove Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-577
Darko Levačić Viši stručni suradnik za promet i poslove zaštite i spašavanja Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-535
Jelica Rogar Viša referentica za uredske i analitičke poslove Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-536

 

 • obavlja poslove iz područja gospodarstva i to kroz analizu gospodarskih kretanja, izrađuje prijedloge održivog gospodarskog razvoja i to s općinama, gradovima i poslovnim subjektima županijske razine, pronalazi i savjetuje načine financiranja u svrhu poticanja gospodarstva i predlaže ostale mjere za poticanje razvoja,
 • vodi bazu podataka o gospodarskim kretanjima u Županiji,
 • promovira mogućnosti ulaganja u Varaždinsku županiju, odgovara na upite investitora,
 • organizira provedbu programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva,
 • sudjeluje u organizaciji gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi,
 • prati stanje u području turizma te daje smjernice za unaprjeđenje različitih oblika kontinentalnog turizma u Županiji,
 • obavlja poslove iz područja unaprjeđenja razvoja kontinentalne turističke ponude, izrađuje prijedloge za brži razvoj, pronalazi izvore i nove načine financiranja turističke ponude, koordinira aktivnosti svih dionika iz područja turizma,
 • obavlja upravne i stručne poslove iz područja komunalnog gospodarstva, sukladno zakonu,
 • prati i predlaže mjere za ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti i izgradnju zajedničkih objekata komunalne infrastrukture,
 • rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja komunalnog gospodarstva i ostalih područja iz djelokruga Upravnog odjela, u skladu sa zakonom,
 • koordinira poslove oko ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije,
 • obavlja poslove iz nadležnosti Županije u djelatnosti upravljanja vodama, oko korištenja javnog vodnog dobra za odmor i rekreaciju, zaštite izvorišta, ograničenja korištenja voda i u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom,
 • izrađuje akte i priprema vođenje postupka za dodjelu koncesija u području energetike, upis u registar, prati izvršavanje koncesijskih ugovora i izrađuje propisana izvješća,
 • prati stanje i predlaže mjere za ostvarivanju što bolje prometne povezanosti gradova i općina na području Županije,
 • predlaže uvjete obavljanja, provodi postupke i izdaje dozvole za županijski linijski odnosno županijski posebni linijski javni cestovni prijevoz putnika, vodi propisane upisnike i obavlja ostale poslove iz nadležnosti Županije u području prometa,
 • rješava u prvom stupnju o pravima i obvezama građana i pravnih osoba u upravnom postupku, iz područja cestovnog prometa,
 • priprema akte i surađuje u području energetske učinkovitosti i održivog razvoja, zaštite i spašavanja, vatrogastva, sukladno zakonu i odlukama nadležnih tijela te obavlja stručne i administrativne poslove za tijela osnovana u tim područjima na županijskoj razini,
 • obavlja poslove iz područja regionalnog razvoja i to kroz izradu strateških dokumenata u područjima iz nadležnosti Upravnog odjela, predlaže i provodi programe i projekte regionalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja, predlaže razvojne prioritete Varaždinske županije,
 • organizira i prati izradu Županijske razvojne strategije,
 • vodi bazu projekata na području Varaždinske županije, surađuje s tijelima državne uprave, općinama, gradovima, županijama i ostalim subjektima,
 • pribavlja i distribuira informacije o potencijalnim izvorima financiranja županijskih programa i projekata te programa gradova i općina, trgovačkih društava, ustanova i udruga državne i međunarodne razine,
 • obavlja poslove iz područja europskih integracija, obavlja i koordinira poslove informiranja i edukacije građana, civilnog sektora, gospodarstva i javnog sektora o procesima europskih integracija, izrađuje i provodi programe i projekte prilagodbe ulaska Hrvatske u Europsku uniju na regionalnoj razini i u skladu s principom supsidijarnosti,
 • obavlja poslove iz područja međuregionalne i međunarodne suradnje, priprema sporazume o suradnji, provodi i sudjeluje u međunarodnim programima, potiče razvoj prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje kod jedinica lokalne samouprave i županijskih subjekata,
 • obavlja poslove vezane uz članstvo u međunarodnim organizacijama, provodi aktivnosti proizašlih iz članstva u međunarodnim organizacijama,
 • surađuje na pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova, te državnih tijela (darovnice),
 • surađuje s Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu,
 • sudjeluje u organizaciji seminara i ostalih stručnih skupova iz djelokruga Upravnog odjela,
 • prati stanje i analizira izvješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz nadležnosti Upravnog odjela, čija osnivačka prava, udjele odnosno dionice ima Županija,
 • razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete,
 • surađuje s udrugama, drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u područjima iz djelokruga Upravnog odjela,
 • rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,
 • obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama,
 • razmatra predstavke i pritužbe građana,
 • prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela,
 • pruža savjetodavnu pomoć gradovima i općinama, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.