03. Jun 2020.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: UO za poslove Skupštine i opće poslove

Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove

E-mail Ispis PDF

Tel: 042/390-562
Fax: 042/211-387
Adresa: Franjevački trg 7, Varaždin

IME I PREZIME RADNO MJESTO E-MAIL TELEFON
mr.sc. Ljubica Križan Pročelnica Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-562
Milivoj Težački dipl.iur. Viši stručni suradnik za pravne poslove i upravljanje imovinom Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-569
Renata Skoko dipl.iur. Viši stručni suradnik za područnu samoupravu i civilno društvo Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-554
Biserka Kozulić Viši referent za poslove županijske Skupštine i radnih tijela Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-560
042/390-559
Snježana Borović Referent za stručne poslove Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-526
Danijela Mađarić Referent za stručne poslove pisarnice Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-534
Draženka Kokot Referent za stručne poslove pisarnice Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-537
Marijana Bistrović Referent za stručne poslove arhive Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-534
Radmila Sršan Administrativni tajnik Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-585

 

 • obavlja poslove izrade normativnih akata kojima se uređuje funkcioniranje Županijske skupštine te njezinih radnih tijela,
 • obavlja poslove pripreme i organizacije rada Županijske skupštine i njezinih radnih tijela te priprema nacrte općih i drugih akata koje donosi Županijska skupština i njezina tijela,
 • daje pravna i druga stručna mišljenja u vezi s radom Skupštine i njezinih radnih tijela,
 • obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika, potpredsjednika, vijećnika Županijske skupštine i njezinih radnih tijela, te klubova vijećnika,
 • priprema program rada Skupštine i prati njihovo izvršenje,
 • vodi brigu o primjeni Statuta županije i Poslovnika o radu Županijske skupštine,
 • surađuje sa saborskim zastupnicima, posebno u pripremi prijedloga i inicijativa koja upućuje Županijska skupština Vladi RH i državnim tijelima, te u postupku donošenja propisa iz nadležnosti područne (regionalne) samouprave,
 • obavlja poslove na ostvarivanju suradnje tijela Županije, iz djelokruga rada Odjela s državnim tijelima, ustanovama i drugim pravnim osobama, potiče suradnju s općinama i gradovima na području Županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave i izgradnje civilnog društva,
 • predlaže mjere unaprjeđenja funkcioniranja područne (regionalne) samouprave,
 • obavlja poslove uređivanja i izdavanja službenog glasila Županije, pripremu konačnih tekstova akata Županijske skupštine za objavljivanje,
 • organizira sjednice radnih tijela Županijske skupštine,
 • obavlja stručne i organizacijske poslove za radna tijela Županije za razvoj civilnog društva,
 • organizira i unapređuje suradnju s nevladinim i civilnim udrugama, kao i drugim subjektima i tijelima te predlaže mjere i aktivnosti za njihov razvoj,
 • pomaže radu Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i potiče razvoj na zakonskoj i programskoj razini,
 • vodi brigu o imovini Županije po načelu dobrog gospodara, izrađuje akte i poduzima mjere radi svrsishodnog korištenja nekretnina,
 • prati stanje imovine u vlasništvu Županije i poduzima aktivnosti radi njenog održavanja u funkcionalnom stanju, održavanje i čuvanje poslovnog prostora, opreme i inventara,
 • vodi brigu o pravnoj zaštiti imovine Županije – pokretninama,  nekretninama i pravima te predlaže poduzimanje mjera i pokretanje odgovarajućih postupaka, u skladu sa zakonom,
 • obavlja stručne, pravne i administrativne poslove za Službenički sud Varaždinske županije,
 • razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete,
 • obavlja poslove uredskog poslovanja, otpreme pošte te pismohrane za sva tijela Županije,
 • obavlja poslove zaštite na radu,
 • rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,
 • obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama,
 • razmatra predstavke i pritužbe građana,
 • provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice),
 • prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela,
 • daje pravna mišljenja na akte koja donose tijela iz djelokruga rada Upravnog odjela i provodi stručne konzultacije,
 • surađuje sa službama i zavodima te drugim tijelima vezanim za  područje rada Upravnog odjela,
 • pruža savjetodavnu pomoć gradovima i općinama, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.