03. Jun 2020.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: UO za poslove župana

Upravni odjel za poslove župana

E-mail Ispis PDF
IME I PREZIME RADNO MJESTO E-MAIL TELEFON
Iva Janežić Pročelnica Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-557
Vlasta Zuber Zamjenica pročelnice za pravne poslove Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-564
mr. sc. Robert Kelemen Savjetnik za informatičke poslove Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-514
Tomislav Pajtlar Savjetnik za protokol Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-506
Romina Golub Stručna suradnica za ljudske resurse Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-561
Renata Popović-Kovačić Viša referentica za upravne poslove župana i zamjenika Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-555
Ivana Klarić-Hrkec Referentica za stručne poslove zamjenika župana Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-503
Vedran Šestak Referent za informatičke poslove Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-519
Jurica Koledić Referent za materijalne resurse   Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-556

SAMOSTALNA JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Tel: 042/390-547
Fax: 042/311-965
Adresa: Franjevački trg 7, Varaždin

Anica Vereš Viša unutarnja revizorica           042/390-547
 • obavlja poslove organizacije rada župana i zamjenika župana, usklađivanja njihovih obveza prema građanima, tijelima županijske razine, državnim tijelima, tvrtkama i ustanovama, međunarodnim organizacijama i stranim predstavnicima, vjerskim zajednicama, političkim strankama i udrugama, gradovima i općinama te drugim fizičkim i pravnim osobama,
 • organizira ostvarivanje suradnje župana i zamjenika župana s državnim tijelima, predsjednikom Županijske skupštine, zastupnicima Hrvatskog sabora s područja Županije, medijima, ustanovama i građanima, poticanja suradnje s općinama i gradovima na području Županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne i područne samouprave,
 • obavlja poslove protokola i odnosa s javnošću, organiziranja tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti županijskih tijela u medijima, održavanja internetskih stranica i unaprjeđivanja odnosa s javnošću,
 • usklađuje i unapređuje komunikaciju župana i zamjenika župana s pročelnicima upravnih tijela u cilju bolje informiranosti te pravovremenog i potpunog izvršenja poslova i zadaća,
 • vodi brigu o pravnoj utemeljenosti akata koje donosi župan, posebno kod preuzimanja obveza u ime i za račun Županije i daje pravna mišljenja te upućuje na propise,
 • vodi evidenciju akata župana,
 • izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radnopravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Županije i vodi brigu svrsishodnom upravljanju ljudskim resursima,
 • vodi brigu i poduzima mjere za stručno osposobljavanje službenika i namještenika, u skladu sa zakonom,
 • vodi brigu o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije i podizanja razine pružanja javnih usluga Županije,
 • obavlja poslove u cilju razvoja (planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja) informacijskih sustava, sustava upravljanja dokumentima te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima,
 • razvija primjenu (planiranja i upravljanja) modernih informacijsko- komunikacijskih tehnologija za Županiju i pravne osobe kojih je Županija osnivač, odnosno vlasnik dionica odnosno udjela,
 • koordinira poslove i izrađuje stručne prijedloge za planiranje, nabavu i upravljanje informatičkim i komunikacijskim resursima, vrši nadzor nad radom mreže (intranet i Internet) te osigurava sigurnost i zaštitu podataka za potrebe Županije,
 • prima pritužbe i predstavke građana na rad županijskih tijela, brine o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju, u cilju većeg neposrednog utjecaja građana na odlučivanje,
 • rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, u skladu sa zakonom,
 • obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama,
 • provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice),
 • nadzire, koordinira, prati i unapređuje procese i aktivnosti potrebne za funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, izvještava župana o izvedbi i potrebi za njegovo unapređenje, koordinira poslove certifikacije i surađuje s evaluacijskim subjektima,
 • prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela,
 • vodi brigu o službenim vozilima Županije i svrsishodnom korištenju tih vozila,
 • obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

U Upravnom odjelu za poslove župana ustrojava se Samostalna jedinica za unutarnju reviziju, koja obavlja sljedeće poslove:

 • provodi unutarnju reviziju u upravnim tijelima Županije,
 • provodi unutarnju reviziju za korisnike županijskog proračuna, na temelju međusobnog sporazuma,
 • provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije usklađenim s međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora,
 • testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije upravnih tijela Županije,
 • provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke županu u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava,
 • daje objektivno stručno mišljenje i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja Županije,
 • procjenjuje sustave unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima,
 • izrađuje strateški plan i godišnji plan unutarnje revizije, izvješća o obavljenim revizijama te godišnje izvješće,
 • prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija,
 • prati i predlaže edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije,
 • surađuje s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole pri Ministarstvu financija te s Državnim uredom za reviziju,
 • obavlja posebne revizije na zahtjev župana ili prema potrebi,
 • izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu i dostavlja ih nadležnim institucijama,
 • obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom ili aktom župana.