04. Jun 2020.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: UO za proračun i javnu nabavu

Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

E-mail Ispis PDF

Tel: 042/390-548
Fax: 042/390-543
Adresa: Franjevački trg 7, 42000 Varaždin

IME I PREZIME RADNO MJESTO E-MAIL TELEFON
Klaudija Brezovec Pročelnica Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-548
Tina Prašnički Pomoćnica pročelnice za proračun i plansko-analitičke poslove Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-518
Anita Strniščak Savjetnica za javno-privatno partnerstvo i javnu nabavu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-565
Marina Ivančević  Viša stručna suradnica za janu nabavu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-531
Nikolina Novoselec Viša stručna suradnica za računovodstvo i financije Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-549
Višnja Vitez Referentica za računovodstvo - likvidatura i obračun plaća Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-550
Ana Šambar Referentica - glavni knjigovođa  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-552
Adela Vrtar Referentica za računovodstvo Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-551
Vera Biljan Referentica za stručne poslove javne nabave i evidenciju Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-531

 

 • obavlja poslove pripreme, izrade i provedbe akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije,
 • planira, priprema i izrađuje prijedlog proračuna Županije i projekciju za dvogodišnje razdoblje, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te prateće opće akte,
 • prati i kontrolira naplatu javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna te izrađuje godišnje i periodične izvještaje o izvršenju proračuna,
 • predlaže mjere za povećanje prihoda i smanjenja rashoda, utvrđuje proračunska ograničenja potrošnje utvrđena na procjeni prihoda i primitaka te predlaže mjere za uravnoteženje proračuna Županije,
 • obavlja analitičke i stručne poslove vezane uz proračun Županije - priprema posebna financijska izvješća za potrebe upravnih tijela,
 • vodi knjigovodstvene evidencije o izvršavanju proračuna, knjigovodstvene popise županijske imovine, kao i druge financijske i knjigovodstvene evidencije propisane posebnim propisima,
 • provodi postupak glede zaduživanja Županije i davanje jamstava, prati zaduživanje i izrađuje izvještaje o stanju duga,
 • koordinira suradnju s Državnim uredom za reviziju prilikom godišnjeg nadzora financijskog poslovanja Županije, priprema analitička izvješća i očitovanja na utvrđeni revizijski nalaz,
 • predlaže mjere za unapređenje financijskog poslovanja Županije i vodi brigu o uvođenju sustava unutarnjih financijskih kontrola i načela dobrog financijskog upravljanja u upravnim tijelima,
 • prikuplja prijedloge upravnih tijela, izrađuje i predlaže plan nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune, vodi evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga te izrađuje godišnja izvješća za potrebe nadležnih tijela,
 • organizira i provodi postupke javne nabave roba, usluga i ustupanja radova za potrebe Županije, sukladno odlukama nadležnih tijela,
 • organizira i provodi postupke središnje nabave za ustanove i pravne osobe u vlasništvu Županije, sukladno odlukama nadležnih tijela,
 • obavlja analitičke poslove rezultata provedenih postupaka javne nabave i izvršavanja ugovora u cilju ocjene svrsishodnosti i primjene "načela najbolje vrijednosti za novac",
 • priprema očitovanja i druge akte za potrebe Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenim postupcima,
 • provodi i organizira postupke javno-privatnog partnerstva, upravlja sklopljenim ugovorima i nadzire ih te izrađuje izvješća, sukladno propisima,
 • obavlja analitičke i stručne poslove oko izvršavanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu, posebno obveza privatnog partnera u pogledu raspoloživosti prostora i primjene korektivnih faktora kod obračuna mjesečne najamnine te priprema posebna izvješća,
 • vodi jedinstveni registar svih ugovora Županije,
 • rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela i gradova i općina iz područja poreznih prihoda, u skladu sa zakonom,
 • pruža pomoć općinama i gradovima kod izrade i provedbe akata iz područja financija i prijedloga za osiguranje dopunskih sredstava iz državnog i županijskog proračuna,
 • provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice),
 • razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete,
 • surađuje s udrugama, drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u područjima iz djelokruga Upravnog odjela,
 • rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,
 • obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama,
 • razmatra predstavke i pritužbe građana,
 • prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela,
 • pruža savjetodavnu pomoć gradovima i općinama, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.