29. Nov 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Županijska tijela Upravna tijela

Upravna tijela

E-mail Ispis PDF

Varaždinska županija ima sljedeća upravna tijela:

 1. Upravni odjel za poslove župana
 2. Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije
 3. Upravni Odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša
 4. Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
 5. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
 6. Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb
 7. Upravni odjel za proračun i javnu nabavu
 8. Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove

Upravna tijela obavljaju upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije i to:

 • izrađuju opće i pojedinačne akte koje donose Županijska skupština Varaždinske županije (u daljnjem tekstu: Županijska skupština) i župan,
 • provode i primjenjuju opće i pojedinačne akte tijela Županije,
 • predlažu mjere i aktivnosti za poboljšanje stanja u područjima za koje su ustrojena,
 • temeljem stručne analize i procjene, izrađuju programe razvoja, analize i druge stručne podloge za poticanje razvitka Županije te sudjeluju u pripremi razvojnih projekata s razine Županije i drugih tijela i ustanova,
 • predlažu mjere i aktivnosti na unapređenju međuregionalne suradnje s drugim državama, regijama, državnim tijelima, drugim županijama, općinama i gradovima, u cilju uključivanja u europske integracije te usklađuju prijedloge prijava za međunarodne projekte,
 • provode upravni postupak i rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima građana i drugih osoba, u skladu s odredbama zakon,
 • provode upravni postupak i rješavaju u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina, u skladu sa zakonom,
 • predlažu mjere naplate prihoda, izvršavanja obveza i zaštite interesa Županije,
 • pružaju stručnu pomoć vijećnicima Županijske skupštine, županu, zamjenicima župana te članovima drugih tijela koje osniva Županija, u poslovima iz njihova djelokruga,
 • prate rad i poslovanje trgovačkih društava i ustanova u kojima Županija ima osnivačka prava ili udjele, odnosno dionice te predlažu odgovarajuće mjere,
 • predlažu i poduzimaju mjere te uklanjaju prepreke kvalitetnijem i jednostavnijem ostvarivanju prava građana i udruga u području svojeg djelokruga,
 • odgovaraju na predstavke i pritužbe građana,
 • obavljaju i druge poslove i zadaće u ostvarivanju funkcija Županije, u skladu s propisima.

...........................................................................